Sociologist, Local Councillor, Politician from Malta
MEP Candidate - Partit Nazzjonalista (EPP).

Sunday, January 20, 2019

L-għoti ta' art pubblika - Michael BriguglioSa issa huwa ċar li l-mudell ekonomiku tal-gvern jiddependi ħafna minn proġetti aċċellerati ta' kostruzzjoni. Dawn jitfgħu l-flus fl-ekonomija, dan iwassal għal tkabbir u ċ-ċiklu politiku tal-gvern jibqa' għaddej.Iżda dan kollu għandu prezz. L-impatt ambjentali u dak soċjali qed jingħataw importanza sekondarja u hekk ukoll qed jingħata ċ-ċiklu ekonomiku fuq medda itwal ta' żmien. Lil hinn miċ-ċiklu politiku attwali tal-gvern, Malta tista' ssostni ekonomija li taħtaf dejjem aktar art għal proġetti ta' żvilupp spekulattiv? U min iħallas it-taxxa għandu jiffinanzja dan kollu permezz tar-roħs enormi li qed jingħata lil ċerti żviluppaturi tal-art?Il-proġett ta' żvilupp tal-Corinthia f'San Ġiljan huwa każ ieħor ta' dan. Il-Corinthia hija kumpanija ta' suċċess li hija l-aktar magħrufa għall-kontribut turistiku tagħha lill-ekonomija Maltija u lil hinn minnha. Ta' dan ta' min ifaħħarha, u tal-pjanijiet tagħha għall-ewwel lukanda ta' sitt stilel f'Malta. Iżda peress li l-pjanijiet tagħha jinvolvu art pubblika u l-iżvilupp ta' proprjetà immobbli, nistenna li l-interess pubbliku jingħata prijorità mill-gvern fin-negozjati tiegħu ma' din il-kumpanija privata.Il-gvern kuntent li l-impatt tal-proprjetà immobbli fuq l-art ikkonċernata hu stmat li ser ikun id-doppju tad-daqs tal-art mibnija għal skopijiet ta' turiżmu? Il-gvern kuntent li qed jagħti roħs ta' €70 miljun lill-Corinthia għall-art ikkonċernata, meta din l-art ingħatat valur ta' €121.7 miljun minn Deloitte?Il-gvern huwa daqstant ġeneruż man-nies tal-klassi medja u tal-klassi tal-ħaddiema li jħallsu t-taxxa, mal-pensjonanti, u ma' persuni li għandhom ħtieġa urġenti ta' akkomodazzjoni soċjali?Nixtieq infakkar lill-qarrejja li f'Ottubru li għadda ktibt lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Bord ta’ Sorveljanza fuq l-Għajnuna Mogħtija mill-Istat ta' Malta dwar proġett simili ta' żvilupp qrib ta' dan: il-proġett kontroversjali tad-DB f'Pembroke.L-ittri tiegħi staqsew jekk il-gvern ta' Malta kienx qed iħares il-leġislazzjoni Ewropea u dik Maltija dwar l-għajnuna mill-Istat meta ddeċieda li jbigħ is-sit fejn kien l-Istitut għall-Istudji Turistiċi lill-iżviluppaturi għal €15-il miljun biss, meta l-pjan tal-gvern stess għaż-żona kien ta lill-art valur ta' €8,500 għal kull metru kwadru, li jammonta għal total ta' €204 miljuni għall-art involuta.Il-Bord ta’ Sorveljanza fuq l-Għajnuna Mogħtija mill-Istat għad irid iwieġeb għall-mistoqsijiet tiegħi. Il-Kummissjoni Ewropea wieġbet, bl-użu ta' lingwaġġ burokratiku li jgħin biex dak li jkun jifhem għaliex tant persuni qed isiru xettiċi dwar il-ħolma Ewropea.Fi ftit kliem, il-Kummissjoni Ewropea qaltli li ma nistax nistaqsi mistoqsijiet bħal dawn sakemm m'inix kompetitur żvantaġġat. Allura ċ-ċittadini komuni ma għandhom ebda dritt jistaqsu lill-Unjoni Ewropea dwar għajnuna mill-Istat li tinvolvi art pubblika.Iżda minnufih naħseb f'mistoqsija oħra. Min huma l-kompetituri żvantaġġati? U mhumiex jilmentaw għax huma wkoll ser jiksbu art pubbliku bi prezzijiet imraħħsa, bis-saħħa tal-gvern imma mħallsa minn dawk li jħallsu t-taxxa?Dawn iż-żewġ proġetti huma l-aktar żewġ eżempji reċenti tar-relazzjoni simbjotika bejn il-gvern u l-iżviluppaturi l-kbar li jiddependu minn xulxin għat-tkabbir ekonomiku u l-appoġġ mill-Istat rispettivament, filwaqt li tiġi injorata kull prijorità oħra.L-unika differenza hi li din id-darba, il-gvern kien ippospona r-reviżjoni tal-pjan għal Paceville eżatt qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali wara kritika qawwija mill-pubbliku.Dak li qed joffri issa huwa agħar: l-għoti ta' art pubblika fuq bażi ad hoc - mingħajr regoli u skont il-bżonn.Il-gvern ser jgħid lir-residenti mweġġa' li, bis-saħħa ta' dan l-iżvilupp, il-kunsilli lokali ser jingħataw flus mill-qligħ mill-ippjanar: madwar miljun euro fil-każ tal-iżvilupp tal-Corinthia.Iżda dak li l-gvern forsi għandu jgħid ukoll huwa li minkejja l-bilanċ pożittiv nazzjonali, dan l-aħħar iddeċieda li jieħu €2 miljuni mill-Fond għall-Ippjanar tal-Iżvilupp mingħand kull wieħed mill-kunsilli lokali ta' San Ġiljan u Tas-Sliema mingħajr anqas biss indenja ruħu jikkonsultahom.Ma għandix wisq tama li l-gvern ser ibiddel il-mudell ekonomiku tiegħu, iżda nsejjaħ lill-qarrejja biex jagħtu preferenza lill-Malta li jixtiequ meta jgħarblu dawn is-suġġetti. Dan l-artiklu deher fil-Mument, 20 ta' Jannar 2019

Tuesday, January 15, 2019

Parcelling public land - Michael Briguglio

Times of Malta, 14 January 2019

By now it is no secret that the government’s economic model is heavily dependent on accelerated construction projects. Money is injected in the economy, growth takes place and the government’s political cycle is fuelled.
But this comes at a cost. Environmental and social impacts are given secondary importance as is the longer-term economic cycle. Beyond the government’s current political cycle, can Malta sustain an economy that gobbles up more and more land for speculative development projects? And should the taxpayer fund this through the massive discounts given to certain land developers?
The Corinthia development project in St Julian’s is yet another case in point in this regard.
Corinthia is a successful business mostly known for its touristic contribution to the Maltese economy and beyond. Hats off to it for this, and for its plans to have Malta’s first six-star hotel. But given that its plans involve public land andthe development of real estate, one expects that the public interest is prioritised by the government in its negotiations with the private company.
Is the government pleased that the footprint for real estate on the land in question is estimated to be twice as large as the built-up area for tourism purposes? Is the government pleased to give a discount of €70 million to Corinthia for the land in question, when it was valued at €121.7 million by Deloitte?
Is the government equally generous with middle class and working-class taxpayers, with pensioners, with persons in dire need of social housing?
I will remind readers that last October I wrote to the European Commission and to Malta’s State Aid Monitoring Board on a similar development project close by: the controversial DB project in Pembroke.
My letters queried whether the government of Malta was conforming to European and Maltese State aid legislation when it decided to sell the former ITS site to the developers for a mere €15 million, when the same government’s own master plan for the area had valued the land at €8,500 per square metre, which would amount to a total of €204 million for the land at stake.
Malta’s State Aid Monitoring Board is yet to reply to my queries. The European Commission did reply, using bureaucratic jargon that helps one understand why so many people are becoming sceptical of the European dream.
In a nutshell, the European Commission told me that I am not able to make such questions unless I am a disadvantaged competitor. Right, so common citizens have no right to query the EU on State aid involving public land.
But an immediate question comes to mind. Who are the disadvantaged competitors? And are they not complaining because they too will get public land at discounted prices, courtesy of the government but paid by the taxpayer?
These two projects are the two newest instances of the symbiotic relationship between the government and big developers who depend on each other for economic growth and State support respectively at the expense of other concerns.
Only that this time around, the government had postponed the revision of the Paceville Masterplan just before the last general election following public outcry.
What it is now offering is worse: the parcelling out of public land on an ad hoc basis.
The government will tell aggrieved residents that in return for such development, local councils will get money through the planning gain: around one million euros in the case of the Corinthia development.
Maybe the government should also say that despite the national surplus, it recently decided to take €2 million each from the nearby St Julian’s and Sliema local councils from the Development Planning Fund without bothering to consult them.
I am quite pessimistic that the government will change its economic model, but I do appeal to readers to give preference to the Malta they want when deliberating on such issues.

Monday, January 14, 2019

Filmat: Waiting Lists f'Mater Dei. Int affetwat/a?

Inti affetwat/a mill-waiting lists fl-isptar Mater Dei? Nitkellem dwar dan f'vlog li għamilt għall-The Malta Independent.

Tista' tarah minn dan il-link:

http://www.independent.com.mt/articles/2019-01-14/blogs-opinions/Public-health-6736202027


Sunday, January 13, 2019

Kemm hawn proprjetajiet battala? - Michael BriguglioMhux ironiku li, filwaqt li l-gvern qiegħed jikkunsidra riforma tal-leġiżlazzjoni dwar il-kera, ħadd ma jaf kemm jeżistu proprjetajiet battala f'Malta?L-unika informazzjoni eżistenti li nistgħu noqogħdu fuqha ġejja miċ-ċensiment nazzjonali tal-2011. Meta nneħħu l-proprjetà li tintuża staġonalment - pereżempju l-villeġġaturi tas-sajf - Malta dak iż-żmien kellha madwar 41,000 proprjetà battala.Imma minn dak iż-żmien 'l hawn ma ġiet ippubblikata ebda data uffiċjali oħra, minkejja l-bidliet li seħħu fis-settur Malti tad-djar. Dawn kienu marbutin mill-qrib ma' bidliet ekonomiċi u soċjali.Dak iż-żmien Malta kien qed ikollha suċċess relattiv billi jirnexxielha tegħleb il-kriżi ekonomika dinjija iżda llum hija minn ta' quddiem fit-tkabbir ekonomiku, sitwazzjoni li tista' terġa' tinbidel fis-snin li ġejjin.Fl-2011, il-kostruzzjoni kellha rwol importanti fil-politika ekonomika ta' Malta, iżda issa qiegħda fil-qalba tal-pjanijiet tal-gvern, kemm direttament kif ukoll indirettament. Il-gvern qiegħed iħeġġeġ l-iżvilupp ta' proġetti kbar, ibigħ il-passaporti u jimporta eluf ta' ħaddiema u l-familji tagħhom. Anke f'dan, is-sitwazzjoni tista' tinbidel fis-snin li ġejjin, kemm permezz tal-politika interna iżda wkoll minħabba konsegwenzi mhux maħsuba jew fatturi esterni.Sadanittant, kellu jkun student tal-Università ta' Malta, Dario Cacopardo, li jirrakkomanda fit-teżi tiegħu li qabel il-gvern jibda jaħdem fuq politika ġdida dwar id-djar, għandu jaġġorna l-informazzjoni tiegħu. Jien nixtieq nuri l-appoġġ tiegħi għall-fehmiet ta' Cacopardo.Tabilħaqq, Malta teħtieġ aktar tfassil ta' politika msejjes fuq l-evidenza f'kull qasam.Naturalment, il-gvern jista' jargumenta li s-sitwazzjoni attwali fil-qasam tad-djar titlob miżuri urġenti, minħabba ż-żieda fil-prezzijiet tal-kera. Iżda kif sħaqt f'din il-gazzetta, l-abbozz ta' white paper tal-gvern ma jindirizzax tassew il-kwistjonijiet immedjati.Forsi l-prudenza titlob żewġ fergħat ta' tfassil ta' politika f'dan il-qasam: waħda għal miżuri immedjati fuq medda qasira ta' żmien li jolqtu lil dawk li qed iħabbtu wiċċhom ma' emerġenzi ta' akkomodazzjoni, u waħda għal miżuri fuq medda itwal ta' żmien biex tingħata prijorità lis-sostenibilità, l-ugwaljanza, l-effiċjenza u l-ġustizzja soċjali fis-settur.Sadanittant, il-gvern jista' jikkummissjona riċerka soċjo-xjentifika xierqa biex jgħodd, jikkategorizza u jinterpreta l-istokk attwali u futur ta' akkomodazzjoni f'Malta. Nistgħu nkunu kważi ċerti li l-proprjetajiet battala naqsu mill-2011, iżda din is-suppożizzjoni waħidha ma tagħtiniex biżżejjed evidenza għal tfassil ta' politika sostenibbli.Lanqas ma jagħtuna biżżejjed evidenza suppożizzjonijiet ferm importanti oħrajn li Cacopardo jiġbed l-attenzjoni għalihom fir-riċerka tiegħu.Pereżempju, jiddikjara li bosta proprjetajiet battala qodma jinsabu madwar il-Port il-Kbir iżda mhumiex qed jinbigħu, filwaqt li proprjetajiet ġodda jinbigħu ferm aktar faċilment. Raġuni waħda għal dan hi li diversi proprjetajiet qodma kkonċernati huma regolati permezz ta' sistemi qodma ta' kiri u ġew abbandunati.Il-manutenzjoni jew ir-restawr tagħhom jiswa ħafna flus, u dan iwassal biex ikomplu jiddeterjoraw. Minbarra dan, meta dawn il-proprjetajiet ikunu soġġetti għal proċedimenti fil-qorti, dawn jistgħu idumu eternità biex jissolvew, minkejja riformi tajbin introdotti mill-gvern biex jiffaċilita l-bejgħ ta' proprjetajiet bħal dawn.Barra minn hekk, jeżisti nuqqas ta' ħaddiema b'ħiliet marbutin mal-manutenzjoni jew ir-restawr ta' bini, tant li bosta ħaddiema barranin qegħdin jiġu importati għal din ir-raġuni. Rajt eżempji relatati b'għajnejja stess, pereżempju fi djar soċjali qodma tal-gvern, li kellhom bżonn il-kostruzzjoni ta' lifts, iżda din kienet tista' ssir biss ladarba jkunu disponibbli l-ħaddiema. Fl-istess waqt, ir-residenti jħabbtu wiċċhom ta' kuljum ma' problemi ta' mobilità u aċċessibilità.Inċidentalment, Cacopardo jenfasizza li ħadd ma jaf kemm proprjetajiet huwa sid tagħhom il-gvern, aħseb u ara l-qagħda attwali tagħhom.Rakkomandazzjonijiet bħal dawn huma importanti għal għadd ta' raġunijiet. L-ewwel nett, jirreferu għal sfidi reali li qed jaffaċċaw diversi gruppi kkonċernati f'Malta: mis-sidien tal-proprjetà għal dawk li jikru, minn dawk li jfasslu l-politika għall-aġenti tal-proprjetà u mill-akkademiċi għall-ħaddiema.It-tieni nett, dawn ir-rakkomandazzjonijiet jikkonfermaw l-importanza tar-riċerka li titwettaq fl-Università ta' Malta u istituzzjonijiet akkademiċi oħrajn. Dawn mhumiex sempliċiment fabbriki li jipproduċu l-ħaddiema, iżda aktar minn hekk huma ċentri ta' għarfien li jipprovdu mistoqsijiet u tweġibiet importanti.It-tielet, rakkomandazzjonijiet bħal dawn jipprovdu l-pedamenti li fuqhom nibnu d-deliberazzjoni politika u, fejn possibbli, il-kunsens dwar tfassil ta' politika hekk importanti.


Dan l-artiklu deher fil-Mument, 13 ta' Jannar 2019

 

Wednesday, January 09, 2019

How many vacant properties? - Michael Briguglio

Isn’t it ironic that while the government is considering reform of rent legislation, no one knows how many vacant properties exist in Malta?
The only reliable information which exists is from the 2011 national census. When one removes property which is used seasonally – for example summer residences – Malta then had around 41,000 vacant properties. 
But since then, no other official data was published, despite the changes which took place in Malta’s housing sector. These were very much related to economic and social changes. 
Malta was then relatively successfully weathering the global economic crisis but is now a high-flier in economic growth, a situation which could change again in the years to come. 
Back in 2011, construction played an important role in Malta’s economic policy, but it is now at the centre of the government’s plans, both directly and indirectly. The government is encouraging the development of big projects, selling passports and importing thousands of workers and their families. Again, the landscape could change in the years to come, both through internal policy change but also through unintended consequences or external factors.
In the meantime, it had to be a University of Malta student, Dario Cacopardo, to recommend through his dissertation that before the government embarks on new housing policies, it should update its information. I endorse Cacopardo’s views.
Indeed, Malta needs more evidence-based policymaking across the board.
Of course, the government can argue that the current housing situation requires urgent measures, given the increase in the price of rent. But as I argued in this newspaper, its draft white paper does not really tackle short-term issues. 
Perhaps prudence can call for two tranches of policymaking: one for immediate short-term measures covering people who are facing housing emergencies, and one for longer term measures to prioritise sustainability, equity, efficiency and social justice in the sector. 
In the meantime, the government can commission proper social-scientific research to count, categorise and interpret Malta’s current and future housing stock. We can almost be sure that vacant properties have decreased since 2011, but this assumption alone does not provide enough evidence for sustainable policymaking.
Neither do other very important assumptions which are highlighted by Cacopardo in his research. 
For example, he states that a lot of old vacant properties are found around the Grand Harbour but are not being sold, whereas new properties are sold much more easily. One reason for this is that various old properties in question are regulated through old rent regimes and were abandoned. 
Maintaining or upgrading them is very costly, thus resulting in further deterioration. Not to mention that when such properties are subject to court procedures, these can take an eternity to be solved, despite commendable reforms introduced by the government to facilitate their sale.
Besides, a lack of skilled workers exists, so much so that many foreign workers are being imported for this reason. I have witnessed related examples with my own eyes, for example in old government social housing, which requires the construction of lifts, but which can only be done once workers are available. In the meantime, mobility and accessibility problems are encountered daily by residents.
Incidentally, Cacopardo highlights that no one knows how many properties are owned by the government, let alone their current situation.
Such recommendations are important for various reasons. In the first instance, they refer to real challenges faced by various stakeholders in Malta: from property owners to tenants, from policymakers to estate agents and from scholars to workers.
Second, such recommendations confirm the importance of research carried out at the University of Malta and other academic institutions. These are not simply factories that produce workers, but are even more so hubs of knowledge that provide important questions and answers.  
Third, such recommendations provide building blocks for political deliberation and when possible, consensus on such important policymaking.

Sunday, January 06, 2019

Ħidma tal-volontarjat mal-ħabsin – Michael Briguglio


Dan l-aħħar kelli l-opportunità li niltaqa’ ma’ Mark Vella mill-Prison Fellowship Malta, waħda mill-għadd żgħir ta’ organizzazzjonijiet li huma involuti fil-ħidma għall-ġid tal-ħabsin. Hija affiljata ma’ Prison Fellowship International, organizzazzjoni reliġjuża li taħdem biex tgħin fil-ħtiġijiet psikosoċjali u spiritwali tal-ħabsin.

Ilha attiva għal dawn l-aħħar 25 sena u għandha diversi funzjonijiet.

Waħda minnhom hija żjarat lil ħabsin li ma għandhom lil ħadd iżurhom fil-ħabs. Oħra, l-Angel Tree Club tagħha, tinvolvi għajnuna lit-tfal li għandhom ġenituri l-ħabs. Hija involuta wkoll f’laqgħat spiritwali fil-ħabs, kampanji edukattivi fost tfal tal-iskola u studenti għall-prevenzjoni tal-kriminalità, id-donazzjoni ta’ affarijiet lill-ħabsin u l-iżgurar li jittieħed ħsieb ta’ dawk li joħorġu mill-ħabs. Il-Prison Fellowship tilqa’ wkoll lill-voluntiera li jixtiequ jingħaqdu mal-missjoni tagħha.

Biex nagħrfu l-valur ta’ dawn l-inizjattivi, irriu ninvestigaw il-kuntest usa’ tal-politika dwar il-ħabsijiet f’Malta.

Pereżempju, kif inhuma l-affarijiet bħalissa, prattikament ma tingħata ebda għajnuna lil dawk li kienu ħabsin meta dawn joħorġu mill-ħabs biex iħabbtu wiċċhom ma’ dinja ġdida bħala individwi iżolati u waħidhom. Dan qaluhuli bosta professjonisti fil-qasam tul dawn l-aħħar snin u kien ukoll sejba ewlenija ta’ teżi tas-soċjoloġija li kont superviżur tagħha xi snin ilu.

Biss ftit jiem ilu, l-għada tal-Milied, l-istazzjon tat-televiżjoni nazzjonali TVM ġibed l-attenzjoni għal din il-problema permezz tal-istorja ta’ Roderick Brincat, li, wara li temm is-sentenza tiegħu ta’ ħames snin u nofs ħabs, ma kellu mkien fejn imur. Hu qal li kien hemm mumenti fejn xtaq imur lura l-ħabs biex għallinqas ikollu fejn jistkenn.

Hu ħareġ mill-ħabs seba’ snin ilu iżda għad ma għandux fejn jgħix u għadu jbati l-ġuħ. Jittama li l-lezzjonijiet tal-arti li ngħata fil-ħabs ser jgħinu biex jagħtuh is-setgħa jibni ħajja aħjar, iżda dan hu diffiċli.

Malta ma tistax tippermetti li xi ex-ħabsin jispiċċaw bla saqaf fuq rashom, li oħrajn jispiċċaw bla flus, u li xi wħud saħansitra jispiċċaw jiddependu minn netwerks ta’ kriminalità għax ma għandhom imkien iżjed fejn iduru.

Dan jispjega parzjalment ir-rata ferm għolja ta’ reċidiviżmu fil-ħabsijiet ta’ Malta, fejn huwa rrappurtat li madwar 66 fil-mija tal-persuni li qegħdin il-ħabs bħalissa diġà kienu skontaw sentenza ta’ ħabs qabel, waħda mill-ogħla rati fid-dinja, u fejn 17 fil-mija ta’ dawk li xi darba kienu l-ħabs huma reċidivisti, bl-aktar raġuni komuni għal dan tkun l-abbuż mid-droga, u warajha in-netwerks soċjali tagħhom.

Huwa importanti wkoll li nkunu konxji li l-istudji jikkonfermaw li l-kriminalità interġenerazzjonali hi kemxejn komuni f’Malta. Din hi imġiba kriminali li tgħaddi minn ġenerazzjoni għal oħra fi ħdan l-istess familja.

Sadanittant, il-gvern ippropona riforma tal-ħabsijiet, li tinkludi l-kunċett ta’ sistema ta’ privileġġi miksuba u tagħti drittijiet lill-ħabsin skont l-imġiba tagħhom. Filwaqt li naqbel li r-responsabilità tal-persuna għandha titqies fil-politika dwar il-ħabsijiet, id-drittijiet bażiċi tal-ħabsin dejjem għandhom jiġu ggarantiti, u s-sistema ta’ premji għandha tkun trasparenti, tiġi analizzata b’mod indipendenti u tkun tassew meritokratika.

Barra minn hekk, l-ammont mogħti lill-ħabsin għandu jiġi mistħarreġ biex jiġi żgurat li jkun tassew biżżejjed biex jagħmel tajjeb għall-ħtiġijiet bażiċi tagħhom mill-ewwel jum tagħhom fil-ħabs.

Nemmen ukoll li l-investiment fil-politika tal-prevenzjoni tal-kriminalità għandu jiżdied u jkun aktar imsejjes fuq il-ħtiġijiet u l-aspirazzjonijiet tal-ħabsin. Għandha tingħata prijorità kemm lill-edukazzjoni akkademika kif ukoll dik vokazzjonali flimkien ma’ ħiliet bażiċi tal-ħajja bħal kif tkun ġenitur tajjeb u kif timmaniġġa l-flus. Għandha ssir aktar enfasi fuq l-isport u x-xogħol imħallas, u jeħtieġ li jingħata aktar valur lill-ħidma ta’ prattikanti fil-qasam, fosthom ħaddiema professjonali, akkademiċi u voluntiera.

Problema oħra li qed tikber hi ż-żieda fl-għadd ta’ ħabsin barranin li ma jkollhom ebda rabtiet soċjali f’Malta. Xi wħud ma jitkellmu la bil-Malti u lanqas bl-Ingliż u jkunu prattikament waħidhom fil-ħabs. L-għajnuna minn voluntiera ta’ rieda tajba li jkunu lesti jqattgħu ħin ma’ dawn il-ħabsin għandha tkun forma apprezzata ta’ integrazzjoni soċjali.

Fl-aħħar mill-aħħar is-suċċess tas-sistema tal-ħabsijiet ta’ Malta tiddependi minn x’tip ta’ ħabs nixtiequ li jkollna. Għandu jkun sempliċiment post ta’ kastig, jew għandu jgħin lill-ħabsin jirriformaw rwieħhom, u b’hekk jgħinhom isiru ċittadini aħjar li jistgħu jintegraw fis-soċjetà ladarba jkunu pattew għal għemilhom? Jien nemmen fit-tieni alternattiva, u għal din ir-raġuni nirringrazzja lil organizzazzjonijiet bħall-Prison Fellowship għall-ħidma altruwista tagħhom fil-qasam. Nappella lill-qarrejja biex jagħtu daqqa t’id lil dawn l-organizzazzjonijiet, anke permezz ta’ donazzjoni żgħira.

(Iktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn https://www.facebook.com/prisonfellowshipmalta/ )

 Dan l-artiklu deher fil-Mument, 6 ta' Jannar 2019