Sociologist, Local Councillor, Politician from Malta
MEP Candidate - Partit Nazzjonalista (EPP).

Sunday, February 17, 2019

Valutazzjonijiet tal-impatt soċjali – Michael Briguglio


Ir-residenti jibbenefikaw minn proġetti ta’ żvilupp enormi li jikkummerċjalizzaw art pubblika? Il-bilanċ pożittiv baġitarju ta’ Malta qed jolqot lil gruppi soċjali differenti bl-istess mod? Il-koeżjoni soċjali qiegħda tingħata l-importanza li jistħoqqilha fil-proċess ta’ politika f’Malta? Dawn huma xi wħud mill-mistoqsijiet li jixirqilhom riċerka msejsa fuq l-evidenza permezz ta’ valutazzjonijiet tal-impatt soċjali (social impact assessments).

F’artikli oħra f’din il-gazzetta semmejt il-bżonn li jiġu evalwati l-impatti soċjali ta’ proġetti ta’ żvilupp. Fid-dawl tal-mudell ekonomiku Malti bħalissa, inħoss li llum il-ġurnata l-ħtieġa għal evidenza bħal din hija akbar minn qatt qabel f’oqsma ta’ politika differenti.

Qabelxejn, jista’ jkun li xi qarrejja mhumiex familjari ma’ dan it-terminu. Valutazzjoni tal-impatt soċjali tanalizza l-effetti soċjali tal-iżvilupp u l-bidla soċjali, kemm dawk maħsubin kif ukoll dawk li ma jkunux.

L-Assoċjazzjoni Internazzjonali għall-Valutazzjoni tal-Impatt tiddefinixxi valutazzjoni tal-impatt soċjali bħala l-proċess ta’ analiżi, monitoraġġ u mmaniġġar tal-konsegwenzi soċjali intenzjonati u mhux intenzjonati, kemm pożittivi kif ukoll negattivi, ta’ interventi ppjanati u kull proċess ta’ bidla soċjali mibdi minn dawk l-interventi.

Dawn il-bidliet jistgħu jvarjaw minn diżastri naturali sa tkabbir fil-popolazzjoni u minn interventi ta’ politika sa proġetti waħdanin ta’ żvilupp. Meta jseħħu bidliet bħal dawn, il-valutazzjonijiet tal-impatt soċjali jinvestigaw l-effetti fuq il-ħajja ta’ kuljum tan-nies f’termini ta’ kultura, politika, komunità, saħħa, kuntentizza, aspirazzjonijiet, ħtiġijiet, jeddijiet u responsabbiltajiet, fost oħrajn. Jipprovdu d-data għal tfassil ta’ politika li jkun imsejjes fuq l-evidenza.

Jistgħu jintużaw diversi metodi, kemm kwantitattivi kif ukoll kwalitattivi, fil-valutazzjonijiet tal-impatt soċjali. Il-metodi kwantitattivi jirreferu għal data ġeneralizzabbli speċjalment fl-għamla ta’ numri, filwaqt li dawk kwalitattivi jipproduċu data aktar fil-fond dwar kwistjonijiet partikolari.

Fost il-metodi ta’ riċerka fil-valutazzjonijiet tal-impatt soċjali għaldaqstant jista’ jkun hemm stħarriġ tal-popolazzjonijiet ikkonċernati li jsirulhom mistoqsijiet dwar kif huma jipperċepixxu l-bidla involuta. Metodi etnografiċi jistgħu jinvolvu ħarsa aktar fil-fond lejn il-prattiki ta’ kuljum tan-nies, filwaqt li intervisti jistgħu jivverifikaw il-pariri, it-tħassib u l-interpretazzjonijiet ta’ persuni li għandhom għarfien espert jew esperjenza fil-qasam rispettiv li jkun qed jiġi analizzat.

Il-metodi jistgħu jinvolvu wkoll l-analiżi tad-diskors fuq is-suġġett involut, pereżempju billi jitqies dak li jkun qiegħed jingħad fl-isfera pubblika, sew mill-pubbliku, is-soċjetà ċivili, atturi politiċi, il-mezzi tax-xandir u minn oħrajn .

Il-valutazzjonijiet tal-impatt soċjali għaldaqstant għandhom jinvolvu s-sehem ta’ partijiet interessati differenti, idealment billi titħaddem taħlita ta’ metodi ta’ riċerka.

Aktar milli jkunu eżerċizzji ta’ darba, il-valutazzjonijiet tal-impatt soċjali għandhom ikunu kontinwi, u idealment iwasslu għal politika li tkun aktar xierqa għall-kwistjoni involuta. B’hekk jistgħu jitwettqu rakkomandazzjonijiet u miżuri li jtaffu effetti negattivi, u dawn ikunu msejsa fuq evidenza soċjali xjentifika.

Huwa importanti wkoll li l-valutazzjonijiet tal-impatt soċjali jiġu eżaminati minn persuni bl-istess livell ta’ għarfien espert tal-esperti li jkunu wettquhom. Dan ifisser li jekk ikun qed isir studju minn grupp ta’ esperti fix-xjenzi soċjali, dan l-istudju għandhom jagħmlu skrutinju tiegħu esperti indipendenti oħrajn fix-xjenza soċjali. Dan jista’ jgħin biex jiġu identifikati dgħufijiet, kunflitti u titjib possibbli fl-istess valutazzjoni tal-impatt soċjali.

Kif inhuma l-affarijiet, ma hemm ebda linji gwida nazzjonali dwar il-ħtieġa ta’ valutazzjonijiet tal-impatt soċjali f’Malta. It-twettiq ta’ studji bħal dawn fuq proġetti ta’ żvilupp jiddependi mid-diskrezzjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar.

Meta jsiru, b’eċċezzjoni, ikunu studji ta’ darba dwar proġetti kbar ta’ żvilupp. Dan effettivament ifisser li proġetti ta’ żvilupp fuq skala iżgħar b’impatti kumulattivi akbar ma ssirilhomx valutazzjoni tal-impatt soċjali.

Jekk inħarsu lejn interventi oħra ta’ politika, il-valutazzjonijiet tal-impatt soċjali huma prattikament ineżistenti. Fost eżempji oħra, nistgħu nsemmu l-importazzjoni ta’ eluf ta’ ħaddiema, il-bejgħ tal-passaporti, id-dinamika tal-agrikoltura, l-għoli tal-ħajja, l-urbanizzazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ art pubblika.

Tabilħaqq, hemm bosta oqsma fejn jistgħu jiġu introdotti valutazzjonijiet tal-impatt soċjali f’Malta: il-konsultazzjoni tal-gvern dwar leġiżlazzjoni ġdida, proposti għall-baġit nazzjonali, l-adozzjoni ta’ direttivi tal-UE, il-kumitati parlamentari u l-kunsilli lokali huma biss ftit minnhom. Pereżempju, il-kunsilli lokali jistgħu jwettqu valutazzjonijiet tal-impatt soċjali biex jistabbilixxu profili tal-komunitajiet, elementi kulturali komuni u differenzi kulturali, ħtiġijiet soċjali, id-demografika, l-effetti tal-iżvilupp, u affarijiet oħra.

L-Università ta’ Malta u istituzzjonijiet edukattivi oħrajn bħalissa qed jipproduċu gradwati fi xjenzi soċjali differenti li huma mgħammra biex iwettqu valutazzjonijiet tal-impatt soċjali u li huma sensibbli għall-bżonn ta’ tfassil tal-politika msejjes fuq l-evidenza. Ejjew ma naħlux riżorsi tant importanti. Ejjew nilħqu kunsens politiku biex nintegraw il-valutazzjonijiet tal-impatt soċjali f’kull qasam.
Dan l-artiklu deher fil-Mument

Friday, February 15, 2019

Letter to the Ombudsman regarding Utility Bills

To the Ombudsman of Malta
Dear Ombudsman,


In the past years and especially months, the situation with water and electricity billing in Malta has raised concerns about unfair billing practices, abuse of dominance, state-aid, discrimination among consumers and business, and more recently links with offshore business. Individual queries to State bodies such as ARMS, Enemalta, Water Services Corporation, the Malta Competition and Consumer Affairs Authority, the Competitions Officer, the Consumers’ Office, and the Regulator for Energy and Water Services are sending customers and journalists in circles. I am therefore asking you to provide answers to the following queries related to the matter:Billing:
Is it legal for ARMS ltd to reduce the annual quotas foreseen in the legal notice by bulking prior period consumption into shorter billing periods or by rationing the annual quota into discreet short-period quantities?


Is the ARMS billing procedure clear and understandable to Maltese households?
How many billing queries have ARMS ltd received annually since operation?

Threats of cut off:
Do customers have the right to contest a bill without paying interest or risk of cut-off?
How are they to do this?

Loans, interest rates and ad hoc fees:
At what rate is ARMS entitled to charge interest on loan facilities?
Is Arms entitled to create and impose ad hoc fees that are not foreseen in the law (e.g. 13% to revise a bulking error)

Discrimination:
Is ARMS entitled to discriminate between residents on the basis of the type of accommodation they live in (Domestic vs Resident)?
Why do non-residents pay less per unit at higher consumption while residents pay more per unit?
Can ARMS cross-subsidise one group of users by another? 
Is it acceptable that residents are put on different billing periods (2 month vs 6 month) when these result in material differences to the rate applicable?

Ownership and regulation:


Who do Enemalta, the Water Services Corporation belong to?
Who does Arms ltd belong to?
Which entity regulates EneMalta, WSC and ARMS?

Looking forward to your reply,
Dr Michael Briguglio

Xogħol inviżibbli u emozzjonali – Michael BriguglioBosta anzjani huma membri ta’ familja, ġenituri, nanniet u zijiet. Ħafna jieħdu ħsieb lil ħaddieħor, minn anzjani oħra sa tfal fil-ħajja ta’ kuljum tagħhom. Hemm ukoll numru sostanzjali ta’ anzjani li jagħmlu xogħol volontarju: Min f’xi għaqda jew istituzzjoni, min fil-komunita’, u min billi jgħin lil ħaddieħor b’sens ċiviku. Jaqsmu l-erf, l-esperjenza u l-maturita’ tagħhom ma’ ħaddieħor.Dan ix-xogħol m’huwiex ikluz f’ċifri uffiċjali bħall-Prodott Gross Domestiku. Kemm il-darba huwa inviżżibli fl-istatistika ekonomika. Kemm il-darba huwa inviżibbli ukoll mid-diskors jew kunsiderazzjonijiet politiċi.Iżda tista’ timmaġina s-soċjeta’ tagħna mingħajr dan ix-xogħol? Mingħajr dik in-nanna li b’tant imħabba tieħu ħsieb lin-neputijiet u timlihom b’imħabba, jew mingħajr dak in-nannu li jilgħab magħhom b’entużjażmu? Mingħajr dak il-politiku għaref li jagħti l-pariri frott l-esperjenza tiegħu? Mingħajr dik l-eks għalliema li taqsam l-erf tagħha f’xi għaqda non-governattiva? Mingħajr dak l-eks ħaddiem li ta’ kuljum jagħmel is-sagrifiċċji għall-familja tiegħu?Kemm il-darba, l-anzjani jagħmlu xogħol ‘emozzjonali’ u ‘inviżibbli’ li ma jingħatax ir-rikonixximent li jixraqlu. Iżda nafu li dan ix-xogħol hu bla prezz. Għalhekk, l-anzjani m’humiex il-vuċijiet tal-bieraħ, iżda huma protagonist fil-soċjeta’ ta’ kuljum. U ta’ dan nirringrazzjawhom u għandna nroddu lura rispett, biex verament ikollna soċjeta’ li jimpurtaha.

Tuesday, February 12, 2019

Social Impact Assessments - Michael Briguglio


Times of Malta, 11 February 2019

Do residents benefit from massive development projects which commercialise public land? Is Malta’s budgetary surplus impacting different social groups in an equitable manner? Is social cohesion given the importance it deserves in Malta’s policy process? These are some questions which merit evidence-based research through social impact assessments (SIAs).
In previous articles in this newspaper I referred to the need to assess the social impacts of development projects. In view of Malta’s current economic model, I feel that the need for such evidence is needed now more than ever in different policy areas.
First things first. Some readers may not be conversant with this term. A social impact assessment reviews the social effects of development and social change, both intended and not.
The International Association for Impact Assessment defines an SIA as the process of analysing, monitoring and managing the intended and unintended social consequences, both positive and negative, of planned interventions and any social change processes invoked by those interventions.
Such changes may range from natural disasters to population growth and from policy interventions to singular development projects. Consequently, SIAs investigate the effects on people’s everyday lives in terms of culture, politics, community, health, well-being, aspirations, needs, rights and responsibilities, to name a few.  They provide data for policymaking, which is based on evidence.
Various methods, both quantitative and qualitative could be used within social impact assessments. The former refers to generalisable data especially through numbers, while the latter produce in-depth data on matters.
Research methods in SIAs may therefore include surveys of concerned populations who are asked questions on their perceptions of the change in question. Ethnographic methods may involve a deeper look into everyday practices of people, while elite interviews may verify the advice, concerns and interpretations of persons who are experts or who have experience in the respective field under analysis.
Methods may also involve the analysis of discourse on the subject in question, for example by looking at what is being pronounced in the public sphere, whether by the public, civil society, political actors, the media and the like.
SIAs should thus involve the participation of different stakeholders, ideally through mixed research methods.
Rather than being one-off exercises, SIAs should be continuous, ideally resulting in policies which are better suitable to the issue in question. Recommendations and mitigation measures could therefore be in place, and these would be based on social-scientific evidence.
It is also important that SIAs are peer-reviewed. This means that if a study is being carried out by a team of social scientists, this should be scrutinised by other independent social scientists. This could help identify shortcomings, conflicts and possible improvements to the same SIA.
As things stand, there are no national guidelines on the need for SIAs in Malta. The conducting of such studies on development projects is at the discretion of the Planning Authority.
When exceptionally carried out, they are one-off studies on major development projects. This effectively means that smaller-scale development projects with bigger cumulative impacts are not subjected to SIAs.
If one looks at other policy interventions, SIAs are practically absent. Just to name a few: the importation of thousands of workers, the selling of passports, the dynamics of agriculture, the cost of living, urbanisation, the commercialisation of public land.
Indeed, there are so many areas where SIAs could be introduced in Malta: government consultation on new legislation, proposals in the national budget, the adoption of EU directives, parliamentary committees and local councils are just some areas. For example, the latter could carry out SIAs to establish community profiles, cultural commonalities and differences, social needs, demographics, impacts of development and so forth.
The University of Malta and other educational institutions are currently producing graduates in different social sciences who are equipped to carry out SIAs and who are sensible to the need for evidence-based policymaking. Let us not waste such important resources. Let us have political consensus to mainstream social impact assessments.

Sunday, February 10, 2019

Nintegraw l-anzjanita’ attiva fit-tfassil tal-politika – Michael BriguglioFil-bidu tal-istudji tiegħi tas-soċjoloġija lura fid-disgħinijiet, sirt konxju tal-kunċett ta’ anzjanita’ attiva. Dan kien primarjament bis-saħħa tal-mibki Joseph Troisi u ta’ Marvin Formosa, li għenu biex dan il-kunċett isir popolari fis-soċjoloġija u l-politika soċjali f’Malta.

Minn dak iż-żmien ‘l hawn, saru diversi żviluppi fl-oqsma rispettivi kemm taħt gvernijiet Nazzjonalisti kif ukoll Laburisti. Madankollu, naħseb li wasal iż-żmien li kwistjonijiet marbutin mal-anzjani jiġu integrati fl-aspetti kollha tat-tfassil tal-politika.

Dan għal żewġ raġunijiet ewlenin. L-ewwel nett, l-għadd ta’ anzjani f’riskju ta’ faqar f’Malta huwa ogħla mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Skont il-Eurostat, ir-rata fl-Unjoni kienet relattivament stabbli bejn 12 u 14 fil-mija bejn l-2010 u l-2017. Min-naħa l-oħra, ir-rata f’Malta kienet 17.9 fil-mija fl-2010, naqset għal 14.3 fil-mija fl-2013, u żdiedet għal 21.8 fil-mija fl-2017. Għaldaqstant, kważi wieħed minn kull erba’ pensjonanti f’Malta uffiċjalment jinsabu f’riskju ta’ faqar.

It-tieni, nemmen li fit-tfassil tal-politika f’Malta, l-anzjani sikwit ma jitqisux bħala parteċipanti attivi fis-soċjetà.

Qiegħed ngħid dan minkejja l-aqwa intenzjonijiet u sforzi ta’ ministri u segretarji parlamentari responsabbli għall-anzjani taħt gvernijiet differenti.

Nemmen bis-sħiħ li l-politika għandha tqis lill-anzjani bħala nies li għandhom ħafna x’jagħtu lil setturi soċjali formali u mhux formali li jvarjaw mix-xogħol għall-ħajja tal-familja, permezz tal-esperjenza u l-għarfien tagħhom, u bis-saħħa tax-xewqa tagħhom li jieħdu sehem fil-ħajja ta’ kuljum.

Is-soċjetà hija wkoll imdejna mal-anzjani għall-ħidma tagħhom fl-imgħoddi u fil-preżent. Għalhekk, ejjew nieqfu nirreferu għal dawn in-nies bħala ‘piż’ u ejjew niżguraw li dawk li jixtiequ jkomplu jgawdu ħajja awtonoma b’sehem soċjali sħiħ ikunu jistgħu jagħmlu dan.

Approċċ ta’ politika bħal dan għandu jiffoka kemm fuq il-benefiċċji ekonomiċi kif ukoll fuq dawk psikosoċjali għall-anzjani. Pereżempju, bosta nies akbar fl-età jeħtieġu aktar għajnuna u opportunitajiet ekonomiċi, iżda oħrajn jistgħu jkunu jeħtieġu aċċess aħjar għal inizjattivi fil-komunità.

Dan l-approċċ iħares lejn il-politika soċjali f’termini ta’ sigurtà soċjali ‘pożittiva’, jew dak li Anthony Giddens isejjaħlu l-“istat ta’ investiment soċjali”: wieħed li jagħmel possibbli li n-nies jilħqu l-ogħla potenzjal tagħhom.

It-tiswir u l-implimentazzjoni tal-politika jkunu jinvolvu lill-istat, is-settur privat u s-soċjetà ċivili, u sistemi lokalizzati bħall-kunsilli lokali u organizzazzjonijiet fil-komunitajiet ikunu jaqdu rwol attiv.

B’rabta’ ma dan, huwa rilevanti li nieħdu nota tar-rakkomandazzjonijiet tal-Pjattaforma Ewropea AGE li magħha hi affiljata l-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Pensjonanti ta’ Malta.

Din tgħid li Ewropa tassew inklużiva għandha tiġġieled kontra l-preġudizzji u d-diskriminazzjoni bbażati fuq l-età; toħloq swieq tax-xogħol inklużivi; tiżgura pensjonijiet u dħul fix-xjuħija li jkunu adegwati; tiżgura kura tas-saħħa ta’ kwalità u bi prezz li jintlaħaq; tippromwovi s-saħħa fiżika u mentali; tippermetti aċċess universali għal prodotti, akkomodazzjoni u servizzi; u tagħti s-setgħa lil ċittadini akbar fl-età biex jieħdu sehem sħiħ fil-ħajja soċjali, kulturali u demokratika.

Kollha f’daqqa, dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma marbutin mad-dinjità tal-anzjani: id-dritt tagħhom għall-awtodeterminazzjoni u t-trattament indaqs.

Dawn it-talbiet huma applikabbli għall-kuntest Malti. Biex nagħti xi eżempji, nemmen li t-tfassil ta’ politika f’Malta għandu jagħti possibilità akbar lill-anzjani fis-setturi kollha biex japplikaw għal u jżommu x-xogħol tagħhom jekk ikunu jixtiequ jagħmlu dan.

Nemmen ukoll li l-politiċi u l-attivisti tas-soċjetà ċivili akbar fl-età ma għandhomx jitqiesu ‘ilħna tal-bieraħ’, bl-istess mod li ż-żgħażagħ ma għandhomx jissejħu sempliċiment ‘l-ilħna ta’ għada’. Ilkoll huma parteċipanti attivi fl-isfera pubblika tal-lum.

Il-ħtiġijiet soċjali tal-anzjani li ma jidhrux fil-media ewlenin u fil-mezzi soċjali għandhom jingħataw aktar importanza permezz ta’ metodi ta’ riċerka kwalitattivi fil-ħajja ta’ kuljum: jien stess regolarment niltaqa’ ma’ anzjani li qed iħabbtu wiċċhom ma’ sfidi ta’ saħħa, ta’ akkomodazzjoni u ta’ għoli tal-ħajja.

Fl-aħħar nett, sinjal tan-nuqqas tal-integrazzjoni tat-anzjanita’ attiva f’Malta huwa l-istat tal-bankini tagħna. Xi ħaġa tant bażika iżda tant importanti fil-ħajja ta’ kuljum. Meta ser niddeċiedu li niddedikaw biżżejjed fondi u professjonaliżmu biex niżguraw aċċess xieraq?

Tassew wasal iż-żmien li f’pajjiżna jkollna kunsens politiku għat-anzjanita’ attiva, mhux biss bil-kliem iżda, aktar minn hekk, fit-tfassil attiv tal-politika.

Dan l-artiklu deher fil-Mument, 10 ta' Frar 2019

Tuesday, February 05, 2019

Int kif tridha l-bajja ta' San Ġorġ? Michael Briguglio

F'dan il-vlog għal The Malta Independent niddiskuti l-proposta tal-Gvern biex ibiegħ art pubblika fil-bajja ta' San Ġorġ.

Tista tara l-vlog minn dan il-link:

http://www.independent.com.mt/articles/2019-02-04/blogs-opinions/Of-towers-and-cranes-6736203109Mainstream active ageing - Michael Briguglio

My first encounters with sociology back in the 1990s made me aware of the concept of active ageing. This was largely thanks to the late Joseph Troisi and to Marvin Formosa, who helped popularise this concept in Maltese sociology and social policy. 

Since then, various developments were made in the respective fields under both Nationalist and Labour governments. However, I think it is high time that issues related to elderly persons should become mainstreamed in all aspects of policymaking.

This is for two main reasons. First, the number of elderly persons at risk of poverty in Malta is higher than the EU average. According to Eurostat, the EU rate has been relatively stable between 12 and 14 per cent between 2010 and 2017. On the other hand, the Maltese rate was 17.9 per cent in 2010, decreased to 14.3 per cent in 2013, and went up to 21.8 per cent in 2017. Hence, almost one out of every four pensioners in Malta is officially at risk of poverty.

Second, I believe that in Maltese policymaking elderly persons are often not seen as active participants in society.  

I say this despite the best intentions and efforts of ministers and parliamentary secretaries responsible for elderly persons under different governments, including current chief Antonio Agius DeCelis, a gentleman who also is academically qualified in the field.

I strongly believe that politics and policy should view elderly persons as people who have a lot to give to formal and non-formal social sectors ranging from employment to family life, through their experience and knowledge, and through their wishes to be participants in everyday life.  

Society is also indebted to elderly persons for their past and present work. So, let us please stop referring to such people as a ‘burden’ and let us ensure that those who wish to keep enjoying an autonomous life with full social participation should be able to do so.

Such a policy approach should focus on both economic and psycho-social benefits for elderly persons. For example, many elderly persons require stronger economic support and opportunities, but others may require better access to community initiatives.

This approach looks at social policy in terms of ‘positive’ welfare, or what Anthony Giddens dubs as the “social investment state”: one that enables people to maximise their potential. 
Policy formation and implementation would involve the state, the private sector and civil society, and localised systems such as local councils and community organisations would play an active role.

In this regard, it is pertinent to note the recommendations of the AGE Platform Europe with which Malta’s National Association of Pensioners is affiliated.

It states that a truly inclusive Europe should combat ageism and age-discrimination; create inclusive labour markets; ensure adequate pension and old-age income; ensure quality and affordable healthcare; promote health and well-being; enable universal access to goods, housing and services; and empower older citizens to fully participate in the social, cultural and democratic life.

In sum, these recommendations are about the dignity of elderly persons: their right to self-determination and equal treatment. 

All these demands are applicable to the Maltese context. Just to give some examples, I believe that Maltese policymaking should further enable elderly persons in all sectors to apply for and retain their employment should they wish to do so. 

I also believe that elderly politicians and civil society activists should not be dubbed as ‘voices of yesterday’, just as young ones should not be dubbed tomorrow’s ones. They are all active participants in today’s public sphere. 

The social needs of elderly persons who are not visible in mainstream and social media should be given more importance through on-the-ground qualitative research methods: I myself regularly witness elderly persons with health, housing and cost-of-living challenges. 

Finally, a symbol of Malta’s lack of mainstreaming of active ageing is the state of our pavements. So mundane yet so important in everyday life. When will we decide to dedicate appropriate funds and professionalism to ensure proper access?

Active ageing is ripe for political consensus in Malta, not only in rhetoric but even more so in active policymaking.