Sociologist from Malta

Sunday, March 18, 2018

Voti tad-deheb - Michael Briguglio


Image result for occrp
Ftit tal-granet ilu l-Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ippublikat ivestigazzjonijiet dwar il-bejgh tal-passaporti minn tmien pajjizi fl-Unjoni Ewropea.

Bhal ma nafu, dawn l-iskemi gibdu l-attenzjoni tal-Parlament Ewropew u ta’ l-ghaqda internazzjonali Transparency International, li qed jappellaw lill-UE sabiex ikun hemm skrutinju fuq dawn l-iskemi minhabba l-possibilita’ ta’ korruzzjoni, hasil ta’ flus u theddid ghas-sigurta’.

Il-Kummissjoni Ewropea ser tippubblika rapport dwar dan iktar tard din is-sena. Nawgura li dan ma jkunx karatterizzat minn diskors vag u burokratiku z-zejjed li ma jmur imkien.

L-investigazzjoni ta’ l-OCCRP tkopri lil Malta flimkien ma’ s-seba’ pajjizi l-ohra. Tghid li l-ikbar numru ta’ xerrejja ta’ passaporti gejjin mir-Russja u li xerreja ohra gejjin minn pajjizi fosthom l-Arabja Sawdita. 78 fil-mija tal-propjetajiet li inxtraw minn dawn in-nies jinsabu fiz-zona ta’ Tas-Sliema.

S’issa, il-bejgh tal-passaporti minn pajjizna iggenerat iktar minn €850 miljun fl-ekonomija, u hi raguni principali li tispjega kif il-finanzi pubblici qed jirregistraw surpus. Dan ta’ l-ahhar gie kkonfermat mill-Fondi Monetarju Dinji.

Sa’ Dicembru tal-2017, €363 miljun gew depozitati fil-fond nazzjonali li fetah il-gvern ghal zvilupp u affarijiiet socjali. Dan il-fond jircievi 70 fil-mija tad-dhul mill-bejgh tal-passaporti.

Il-Prim Ministru Joseph Muscat dan l-ahhar habbar li €27 miljun s’issa gew investiti, u rapport iktar ricenti fuq TVM zvela li iktar minn €80 miljun intefqu sa l-ahhar ta’ Jannar. Tajjeb ikun hemm rapport awditjat li jelenka u jivverifika din l-ispiza.

Sa dan it-tant, l-aptit tal-Gvern li jkun dipendenti fuq dan id-dhul ‘facli’ qed jikber. Skond Identity Malta, fil-gimghat li gejjin, ser jigu ppublikati ir-rizultati tal-process ta’ konsultazzjoni biex l-iskema titwessa ghal iktar minn 1,800 applikant.

Jien ktibt lill-Gvern dwar din il-konsultazzjoni u ssuggerejt li din tkun wahda miftuha u wiesgha li tinkludi dibattiti pubblici u deliberazzjoni serja, u mhux 8 mistoqsijiet ikkontrollati li ppublika l-gvern permezz ta’ formula fuq l-internet. Izda ma jidhirx li l-iktar gvern ‘progressiv, trasparenti u feminista’ huwa interessat f’din it-tip ta’ konsultazzjoni.

Tajjeb li l-oppozizzjoni, is-socjeta’ civili u l-istampa ikomplu jiskrutinjaw lill-Gvern dwar il-bejgh tal-passaporti. Per ezempju, qed isir social impact assessment li jivverifika l-impatti ta’ din l-iskema fuq id-demografija u komunitajiet lokali? Il-vizjoni tal-Gvern hi wahda li thares fit-tul jew li tiffoka fuq il-htigijiet ta’ Joseph Muscat u c-cirku ta’ madwaru?

Id-dipendenza fuq il-bejgh tal-passaporti u l-propjeta’ qed taffettwa investiment f’setturi iktar sostenibbli u innovattivi? Il-Gvern Laburista qed jippjana li jonfoq flus iggenerati mill-iskema ghal skopijiet partiggjani fix-xhur ta’ qabel l-elezzjoni generali li jmiss? Il-Partit Laburista qed johloq kostitwenza politika gdida ta’ xerreja ta’ passaporti? Ix-‘xiri’ ta’ voti huwa gustifikat f’demokrazija liberali?


Dan l-artiklu deher fil-Mument, 18 ta' Marzu 2018.

Monday, March 12, 2018

Those golden votes - Michael Briguglio


Last week the Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) published investigations it carried out on citizenship – and residence-by-investment schemes, also known as ‘Golden Visa’ or ‘cash-for-citizenship’ programmes – which are available in eight EU countries including Malta.
Such schemes have also captured the attention of the European Parliament and of transnational NGO Transparency International, which is appealing to the EU to pay close attention to such schemes so as to safeguard the bloc’s borders from corruption, dirty money and threats to security.
Indeed, the major concern on this programme by such organisations and institutions is that it makes life too easy for persons involved in organised crime, tax evasion and other illicit activities compared to the life of honest and legitimate business people.
Now this is not to say that all those who buy citizenship are involved in illicit activities. I personally am against this scheme, but I am ready to accept that some people buy citizenship for legitimate reasons. But surely, more transparency on such schemes would be most welcome. Let us hope the European Commission report due to be published this year will not be a mishmash of illegible bureaucratic discourse that goes nowhere.
Let us come back to Malta. The OCCRP investigation suggested that the highest number of buyers are from Russia and that others come from countries including Saudi Arabia. Seventy-eight per cent of properties purchased by citizenship buyers are in the Sliema area. Information is otherwise scarce as the government of Malta is trying to reveal as little information as possible on the purchases.
What we also know is that so far Malta’s Individual Investment Programme has generated more than €850 million for the Maltese economy, and that it is a main reason why the country’s national budget has moved from deficit to surplus. This was also highlighted by the International Monetary Fund.
By December 2017, €363 million from the IIP scheme were deposited into the National Development and Social Fund, which received 70 per cent of IIP contributions.
Prime Minister Joseph Muscat recently said that €27 million of this amount was invested by December 31, 2017, and that €335 million remained in the balance. More recently, a report by TVM said that over €80 million were spent by the end of January. One expects a comprehensive and audited report which details and verifies such expenditure.
In the meantime, the government’s appetite for being dependent on such easy money is growing. Its consultation process on whether to extend the programme beyond the original promise of 1,800 applicants has closed and results are due to come out in the coming weeks, according to Identity Malta.
I myself wrote to the government about the process and suggested that consultation should also include public debates to enable proper deliberation, and not just eight controlled questions which government suggested through an online form.
The concern of organisations like OCCRP and Transparency International has to do with the governance and transparency aspects of schemes like Malta’s IIP. As a Maltese national, I am also very much concerned about its social, economic and political aspects.
Does the government’s consultation process include a social impact assessment that verifies the longer term impacts of demographic changes on local communities? Is the government’s economic vision tied to its electoral cycles and to the fortunes of Joseph Muscat and his inner circle?
Is Malta becoming too dependent on this scheme and its offshoots such as real estate at the expense of other economic sectors that may be more sustainable? And does the Labour government aim to use funds generated from the scheme to ‘buy’ votes through the power of incumbency in the upcoming general election? Is Labour also creating a new constituency of passport buyers? Are these fair campaigning methods in a liberal democracy?