Sunday, March 31, 2019

New Publication on Discourse Analysis


My latest paper, WASP (Write a Scientific Paper): Discourse Analysis has been published in Early Human Development, a peer-reviewed journal published by Elsevier (Science Direct).

The paper argues that discourse analysis enables the identification of what social actors say and do but also of what they represent in terms of values and motivation Such an analysis can also unearth ideological representations which legitimize the reproduction of social structures, irrespective of whether such representations reflect some objective reality or not. In their turn, such structures are contingent and incomplete, and are subject to changes. Discourse analysis examines their political and historical construction and functioning. What this approach does is help us understand how certain facts and non-facts make it to the political agenda whilst others do not, and how they are interpreted within the public sphere.

DOI: 10.1016/j.earlhumdev.2019.03.014

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378378219301835?via%3Dihub

Tnaqqis inkwetanti fil-pagi - Michael Briguglio


L-istatistika uffiċjali turi li Malta kienet l-uniku pajjiż tal-Unjoni Ewropea li kellu tnaqqis fil-pagi fl-2018. Tabilħaqq, it-tnaqqis ta' Malta kien ta' -0.5 fil-mija, meta r-rata ta' tkabbir annwali fuq il-livell tal-Unjoni kienet kważi tlieta fil-mija. Ir-Rumanija, il-Latvja, il-Portugall u l-Litwanja rreġistraw rati ta' tkabbir ta' 'l fuq minn għaxra fil-mija fl-ispejjeż tax-xogħol fis-siegħa.It-tnaqqis tal-ispiża tax-xogħol fis-siegħa f'Malta seħħ fis-settur privat, fil-kostruzzjoni u fis-servizzi rispettivament. U filwaqt li kien hemm żidiet żgħar fis-settur pubbliku u l-industrija, ir-rata ta' inflazzjoni ta' Malta qiegħda xxejjen dawn iż-żidiet. Tabilħaqq iċ-ċifri uffiċjali għal Frar 2019 juru l-ogħla żidiet minn Jannar 2017 'il hawn. L-inflazzjoni fi Frar kienet ta' 1.92 fil-mija, li joħloq diffikultajiet akbar għall-familji, il-ħaddiema, il-pensjonanti u ż-żgħażagħ fejn tidħol in-nefqa bażika fuq oġġetti bħall-ikel, il-prodotti mediċinali, is-servizzi tas-saħħa, it-trasport, il-manutenzjoni tad-dar u l-kera.Ftit xhur ilu, il-President Marie Louise Coleiro Preca saħqet dwar it-tbatija ta' dawn in-nies meta rreferiet għal studju mill-Osservatorju Nazzjonali għall-Għajxien b'Dinjità u ċ-Ċentru Nazzjonali għar-Riċerka dwar il-Familja, li t-tnejn li huma huma entitajiet ta' riċerka fi ħdan il-Fondazzjoni tagħha għall-Ġid tas-Soċjetà.L-istudju juri li familji ta' erba' persuni f'Malta jkollhom jonfqu aktar minn €500 kull xahar biex jixtru ikel tajjeb għas-saħħa. Din hi nefqa kbira wisq għal bosta familji, speċjalment meta nqisu nfiq ieħor bħal dak imsemmi hawn fuq u meta nqabbluh mal-pagi f'Malta. Il-matematika ma tigdibx.Malta bħalissa għaddejja minn sfidi soċjali li kienu saru xi ħaġa tal-imgħoddi: pereżempju persuni ta' bejn 25 u 35 sena li jibqgħu jgħixu mal-ġenituri tagħhom mhux għax jixtiequ iżda għax il-prezz tal-akkomodazzjoni huwa sempliċiment għoli żżejjed. L-importazzjoni ta' ħaddiema għal xogħol bl-irħis qiegħda twassal ukoll għal tellieqa sal-qiegħ bejn il-ħaddiema akkost tal-kwalità ta' ħajja tagħhom.Qed isir dejjem aktar ċar li t-tkabbir ekonomiku rapidu ta' Malta qed iseħħ akkost tal-ġustizzja soċjali u l-ambjent. Huwa veru li hemm min qed igawdi f'dan il-mudell, iżda huwa veru wkoll li ħafna qed ibatu: il-ħaddiema fqar u dawk li l-qagħda tagħhom sejra għall-agħar, li qed jobdu r-regoli iżda jitilfu l-logħba.Wasal iż-żmien li l-Gvern jikkunsidra bis-serjetà l-proposti tal-għaqdiet tal-ħaddiema, tal-ekonomisti u tas-soċjologi għal reviżjoni realistika u sostenibbli tal-aġġustament għall-għoli tal-ħajja (COLA) ta' Malta. Il-mod kif jitkejjel bħalissa jidher li ma jikkorrispondix għar-realtajiet li jħabbtu wiċċhom magħhom il-ħaddiema u l-pensjonanti, u jwassal għal kumpens negliġibbli għall-prezzijiet ogħla tal-oġġetti u s-servizzi. Il-Gvern għandu wkoll jikkunsidra serjament il-ħolqien ta' skemi ta' ħlas lura jew skontijiet għall-anzjani u dawk bi dħul baxx għal oġġetti u servizzi bażiċi bħall-kontijiet tad-dawl u l-ilma.Bħala kandidat għall-Parlament Ewropew qiegħed nipproponi wkoll li l-baġit tal-UE jkun aktar flessibbli għall-ħtiġijiet ta' gżejjer żgħar, li, pereżempju, huma aktar vulnerabbli għal pressjoni inflazzjonarja minħabba l-kontenut ta' importazzjonijiet għoli.Ir-riformi ekonomiċi promossi mill-Kummissjoni Ewropea għandhom jiġu ssorveljati fuq il-livell tal-istati membri, fejn is-soċjetà ċivili għandu jkollha rwol attiv għal riformi sostenibbli u soċjalment ġusti.Malta teħtieġ viżjoni ekonomika li ma tqisx biss ir-rati ta' tkabbir tal-prodott gross domestiku iżda li tqis ukoll il-kwalità tal-ħajja tal-persuni. Id-dimensjoni soċjali u dik ambjentali ma għandhomx jiġu ssagrifikati għall-benefiċċju ta' viżjoni ekonomika li mhijiex ugwali u mhijiex sostenibbli.


Dan l-artiklu deher fil-Mument 31 ta' Marzu 2019


Thursday, March 28, 2019

Worrying wage drop means we must look beyond GDP – Michael Briguglio

Official statistics show that Malta was the only EU country to experience a contraction in wages during 2018. Indeed, Malta’s decrease was of  -0.5 per cent, when the annual growth rate at an EU level was almost 3 per cent. Romania, Latvia, Portugal and Lithuania recorded double digit hourly labour cost growth rates.

Malta’s hourly labour cost drop featured in the private sector, in construction and services respectively.  Ans while the public sector and industry experienced small increases, Malta’s inflation rate is overshadowing this. Indeed official figures for February 2019 show the highest increases since January 2017. Inflation during February read 1.92 per cent, putting greater hardships on families, workers,  pensioners and youth on basic expenditure on items such as food, medicinal products, health services, transport, home maintenance and rent.

A few months ago, President Marie Louise Coleiro highlighted the plight of  such people when she referred to a study by the National Observatory for Living With Dignity and the National Centre for Family Research, both of which are research entities within her Foundation for the Well-being of Society.

The study shows that four-person families in Malta have to spend more than €500 a month for healthy food. This is too high for many families, especially when one considers other expenditure such as that referred to above in comparison to Malta’s wages. The math is clear.Malta is now witnessing social challenges that had been a thing of the past: For example persons in the 25-35 age bracket who keep living with their parents not out of choice but because the cost of housing is simply too high. The importation of workers for cheap labour is also resulting in a race to the bottom between workers at the expense of their quality of life. It is becoming clearer that Malta’s fast economic growth is coming at the expense of social justice and the environment. True, there are winners in this model, but it is also true that many are losing out: The working poor and the downwardly mobile who are playing by the rules but losing the game.It is about time that the Government gives serious consideration to the proposals by trade unions, economists and sociologists for a realistic and sustainable revision of Malta’s Cost of Living Allowance (COLA). Its current measurement seems out of synch with the realities faced by workers and pensioners, resulting in negligible compensation for higher prices of goods and services.  Government should also seriously look into the creation of refunds or discounts for elderly persons and low income earners for basic goods and services such as utility bills.As a candidate for the European Parliament I am also proposing that the EU budget should be more flexible for the needs of small islands, which, for example, are more susceptible to the inflationary pressure due to high import content.Economic reforms pushed by the European Commission should be monitored at member state level, where civil society should play an active role for sustainable and socially just reforms.Malta requires an economic vision that does not simply look at GDP growth rates but that also factors in people’s quality of life. The social and the environmental should not be sacrificed for the benefit of an unequal and unsustainable economic vision.
Wednesday, March 27, 2019

Filmat: Malta għandha bżonn leħen konsistenti favur l-ambjent - Michael Briguglio

F'dan il-vlog għal The Malta Independent niddiskuti d-deterjorazzjoni ta' l-ambjent f'Malta. Pajjiżna jeħtieġ rappreżentanza Ewropeja konsistenti  u li titkellem favur regoli u fondi li huma xierqa għal gżejjer żgħar.

Tista' tara l-filmat hawnhekk:Sunday, March 24, 2019

Proposti għal ambjent aħjar – Michael BriguglioIs-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea kienet ta’ ġid għall-politika ambjentali, iżda pajjiżna għadu lura f’bosta aspetti ambjentali meta mqabbel mal-bqija tal-Unjoni. Dawn jinkludu l-kwalità tal-arja, l-immaniġġar tal-iskart u l-użu ta’ enerġija rinnovabbli.

Għalkemm il-Prim Ministru wiegħed li jneħħi l-impjant tal-enerġija li sejjaħ “fabbrika tal-kanċer”, il-kwalità tal-arja marret għall-agħar l-aktar minħabba ż-żieda fil-karozzi privati u politika tat-trasport mhux sostenibbli. L-immaniġġar tal-iskart donnu aktar immaniġġar ta’ kriżi milli viżjoni fit-tul, u, minkejja xi titjib żgħir, il-Magħtab reġa' lura għall-intejjen ta' qabel. Jidher ċar ukoll li l-gvern mhuwiex qed iħares lejn il-ġejjieni f’dak li jirrigwarda l-bini u l-iskart mit-twaqqigħ tal-bini, li jammonta għal 85 fil-mija tal-volum tal-iskart f’Malta. Filwaqt li ħafna minn dan jiġi rriċiklat u użat mill-ġdid fi stati membri oħrajn tal-UE, il-Gvern għad m’għandux pjan sostenibbli koerenti għal Malta. L-użu tal-enerġija rinnovabbli żdied ftit, iżda Malta għadha ma laħqitx il-miri tagħha għall-2020 u l-pajjiż jiddependi mill-gass mill-Ażerbajġan li jiswa aktar minn alternattivi oħrajn.

Personalment ili attiv għall-ambjent mid-disgħinijiet. Kont attiv f'kampanji ta' suċċess kontra l-iżvilupp żejjed, u ħafna mir-riċerka soċjoloġika tiegħi kkonċentrat fuq il-politika ambjentali b'enfasi fuq is-sħubija ta' Malta fl-UE. Bħala politiku u kunsillier lokali, dejjem kont fuq in-naħa tar-residenti. Preżentament qed nieħu sehem attiv ukoll fit-tfassil tal-politika ambjentali tal-Partit Nazzjonalista. Bħala kandidat għall-Parlament Ewropew, dawn huma l-proposti ewlenin tiegħi b'rabta mal-ambjent.

Jien nemmen li għandu jkun hemm klawżoli speċjali għall-ħarsien tal-ambjent tal-gżejjer żgħar. Pereżempju, il-Valutazzjonijiet tal-Impatt Ambjentali (fosthom il-valutazzjonijiet tal-impatt soċjali u tat-traffiku) għandhom ikunu applikabbli wkoll għal żvilupp fuq skala żgħira b'impatti kumulattivi fuq il-lokalitajiet. Dawn għandhom ikunu applikabbli f'lokalitajiet li għaddejjin minn bidla rapida minħabba għadd ta' żviluppi fuq skala żgħira li għandhom effetti kbar pereżempju fuq il-parkeġġ, it-traffiku, il-konġestjoni, id-dehra tal-orizzont u l-pajsaġġ tat-toroq. Proposti għal żviluppi bħal dawn għandhom jiġu evalwati kif xieraq qabel jiġu approvati.

Nemmen ukoll li Malta teħtieġ monitoraġġ aħjar tal-istandards ambjentali sabiex jiġi żgurat li d-direttivi tal-UE jiġu applikati aħjar. Fl-istess waqt, għandhom isiru sforzi akbar biex jinkisbu fondi tal-UE għat-tnaqqis tat-tniġġis u l-finanzjament tat-tindif u l-immaniġġar tal-iskart.

Jien nappoġġa wkoll l-isforzi għall-projbizzjoni tal-plastik b'użu waħdani li tant jagħmel ħsara, per eżempju lill-ħlejjaq marittimi. Iżda din titlob konsultazzjoni fil-fond biex jiġi żgurat li n-negozji u l-ħaddiema fis-settur ikunu jistgħu jaqilbu għal mod ta' ħidma sostenibbli, filwaqt li jinħolqu impjiegi ekoloġiċi.

Ikun ta' ġid għal gżejjer żgħar bħal Għawdex u Malta jekk l-UE tintroduċi standards għall-ħarsien tas-siġar u l-ispazji pubbliċi. Dawn jagħtu aktar setgħa lir-residenti, is-soċjetà ċivili u l-kunsilli lokali biex iħarsu l-wirt naturali u pubbliku tagħhom.

B'rabta mal-innovazzjoni u r-riċerka, Malta għal darb'oħra għadha lura meta mqabbla mal-bqija tal-Unjoni. Hemm bżonn ta' aktar fondi nazzjonali u Ewropej f'oqsma bħall-effiċjenza fl-enerġija, il-konservazzjoni tal-enerġija u l-ħolqien ta' impjiegi ekoloġiċi. Biżżejjed niftakru li Għawdex għadu kif tilef opportunità biex jingħaqad ma' 26 gżira Ewropea oħra fit-tranżizzjoni għal enerġija nadifa bl-appoġġ tas-Segretarjat tal-Kummissjoni Ewropea għall-Enerġija Nadifa għall-Gżejjer tal-UE. Dan kien diżappunt kbir: għandna nieħdu ħsieb li Malta tapplika għal fondi bħal dawn.

Huwa kruċjali wkoll li nagħrfu li n-negozji interessati fi tranżizzjonijiet ekoloġiċi u l-ħolqien ta' impjiegi ekoloġiċi jeħtieġu assistenza u kundizzjonijiet speċifiċi fid-dawl tar-realtà ta' Malta bħala gżira żgħira. Għal darb'oħra, dan jirrikjedi determinazzjoni kif ukoll ir-rieda li nsemmgħu leħinna favur kundizzjonijiet għall-gżejjer żgħar li jistgħu jkunu differenti minn dawk għal pajjiżi akbar. Ikun utli wkoll li jkollna strutturi ta' finanzjament li jsaħħu l-mikroinvestiment għal inizjattivi iżgħar f'enerġija rinnovabbli u nadifa, u b'hekk jiġu megħjuna l-individwi, il-gruppi u l-kunsilli lokali interessati.

Dan l-artiklu deher fil-Mument, 24 ta' Marzu 2019 

Thursday, March 21, 2019

Better environment proposals - Michael Briguglio

Malta’s EU membership was beneficial to various aspects of environmental policy, yet our country remains a European laggard in so many environmental aspects. These include quality of air, waste management and usage of renewable energy.
Though Prime Minister Joseph Muscat promised to do away with the ‘cancer factory’ power station, air quality has deteriorated, mainly due to the increase in private cars and an unsustainable transport policy. Waste management seems to be driven by crisis management rather than long-term vision, and despite some small improvements, Magħtab is back to the bad old days of stenches. 
The government also has clearly not been forward-looking with regard to construction and demolition waste, which amounts to 85 per cent of Malta’s waste volume. While most of this is recycled and re-used in other EU member states, the government still lacks a coherent sustainable plan for Malta. 
Usage of renewable energy has increased slightly, but Malta is still below its 2020 targets and the country is dependent on gas from Azerbaijan, which is costlier than other options on the table. 
Personally, I have been active in the environmental field since the 1990s. As an activist I formed part of successful campaigns against overdevelopment from Tal-Virtu’ in Rabat to Qui-Si-Sana in Sliema. As an academic, most of my sociological research, including my doctorate, has been on environmental politics and policy with particular focus on Malta’s EU accession. 
As a politician and local councillor I was never for sale and I am on the side of residents in their daily struggles for a better quality of life. I am also involved in the Nationalist Party’s policy updates on the environment.
As part of my MEP campaign I am presenting a series of proposals in all sectors under EU competence which can be of benefit to Malta as an EU member state. 
As regards the environment, my main proposals are as follows:
I believe that small islands should have special clauses to protect the environment. For example, environment impact assessments (including social impact and traffic impact assessments) should also be applicable to small-scale development with cumulative impacts on localities.
This would be applicable in localities where neighbourhoods are witnessing rapid change via small-scale development which has big impacts, for example on parking, traffic congestion, skylines and streetscapes. Such development proposals should be properly assessed before being approved.
I also believe that Malta requires better monitoring of environmental standards so as to ensure a better application of EU directives. Concurrently, there should be increased efforts for EU funds to reduce pollution and to finance clean-ups and waste management.
I also support efforts to ban the highly damaging single-use plastics: this requires thorough consultation to ensure that businesses and workers in the sector can shift to sustainable operations, creating green jobs in the process.
Small islands such as Gozo and Malta also stand to benefit if the EU introduces standards for the protection of trees and public spaces. This would enable residents, civil society and local councils to have further authority to protect their natural and public heritage.
As regards research and innovation, one should note that Malta is once again a European laggard. More national and European funds are required, for example in areas such as energy efficiency, energy conservation and the creation of green jobs. 
Suffice to note that Gozo has just missed an opportunity to join 26 other islands in the transition for clean energy with the support of the European Commission’s Clean Energy for EU Islands Secretariat. This was very disappointing: we should ensure that Malta applies for such funds.
It is also imperative to note that businesses interested in green transitions and the respective generation of green jobs require specific assistance and conditions given Malta’s reality as a small island. 
Once again, this requires determination and also the will to speak up for small island conditions which may be different to those of larger countries. It would also be helpful to have funding structures that enhance micro-investment for smaller initiatives in renewable and clean energy, thus making life easier for interested individuals, groups and local councils.
This article appears in Times of Malta

Tuesday, March 19, 2019

Real people in real Malta – Michael BriguglioReal people in real Malta: Persons with specific life stories, experiences, needs and opportunities. Persons living unique everyday lives and who share commonalities and differences with others. Some are not experiencing the best of times.For example, the sickly man who is almost fifty years old and who lives with a sickly mother in her mid-seventies. She had to sell everything to bury her husband and they are now facing eviction whilst waiting for social housing together with many others in the waiting list.The single mother who takes care of her children and her wheelchair-bound mother. They live in sub-standard property which is unaffordable and which they will soon have to move out from.The single working woman who lives in social housing built a few years ago. Only that its walls are full of mould due to water that seeps in.The elderly couple who dread the arrival of utility bills. The husband’s only hobby is to meet his elderly friends in his workshop. Will he have to relinquish this to afford utility bills? The man who lives close to illegal development which has been facing enforcement notices since 1997. In the meantime, cement is being manufactured in an agricultural area. Dust and noise galore. In the same village, other illegalities persist as the Authorities rely on bureaucratic excuses to do nothing.The architect who refused to certify bad workmanship, got transferred and had to quit the public sector as work conditions became unbearable.The young man who lives with his parents as he cannot afford to rent or purchase property, despite being a middle-income earner reading for a Doctorate. The elderly women with three-slip discs who urgently requires a carer. And the myriad of elderly persons who are lonely amid the urban townscape.The activists and scholars whose proposals were ignored or used as photo opportunities.The Labour-leaning worker at Wasteserv who is shocked at the mismanagement and poor practices at Magħtab.The separated mother of three in her fifties who manages to earn 1,200 Euro a month but whose rent bill reads 850 Euro a month.The woman with disability who is given a weekly allowance of just 20 Euro and 38 cents. 38 cents more than what she was given a year before.The civil servant who cannot speak up due to fear of repercussions.This is a small sample of the people I recently encountered. Politics, sociology and activism enabled me to encounter many people in the past twenty-five years. Sometimes you can follow up and assist, at other times you feel powerless and can only empathise.Such people deserve dignity. They deserve to be listened. The forgotten woman and man deserve empathy and action, and not preaching from the high chair.On-the-ground politics actively encounters people to actively seek the myriad realities today.

For without real knowledge of one’s society, it is difficult to devise politics with a social dimension.Sunday, March 17, 2019

Nies ta’ veru f’Malta ta’ veru – Michael BriguglioNies ta’ veru f’Malta ta’ veru: persuni bi stejjer tal-ħajja, esperjenzi, ħtiġijiet u opportunitajiet speċifiċi. Persuni li lkoll jgħixu ħajja ta’ kuljum unika, u jaqsmu affarijiet komuni ma’ ħaddieħor kif ukoll differenzi minn ħaddieħor. Xi wħud mhumiex għaddejjin mill-aqwa żmien.

Pereżempju, ir-raġel marradi li għandu kważi ħamsin sena u li jgħix ma’ ommu marida li għandha ‘l fuq minn sebgħin. Kellha tbigħ kollox biex tidfen lil żewġha u issa hi u binha qed iħabbtu wiċċhom ma’ żgumbrament filwaqt li jistennew akkomodazzjoni soċjali flimkien ma’ bosta oħrajn fuq il-lista ta’ stennija.

L-omm single li tieħu ħsieb lit-tfal tagħha u lil ommha li tuża siġġu tar-roti. Jgħixu fi proprjetà substandard iżda ma jistgħux ilaħħqu mal-prezz tal-kera u dalwaqt ser ikollhom jitilqu minn hemm.

Il-ħaddiema single li tgħix f’akkomodazzjoni soċjali li nbniet ftit snin ilu. Iżda l-ħitan mimlijin moffa minħabba l-ilma li jgħaddi minnhom bil-mod il-mod.

Il-koppja anzjana li jibżgħu mill-wasla tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. L-uniku passatemp tar-raġel huwa li jiltaqa’ mal-ħbieb tiegħu anzjani fil-workshop tiegħu. Ser ikollu jiċċaħħad minn dan biex ilaħħaq mal-kontijiet tad-dawl u l-ilma?

Ir-raġel li jgħix viċin żvilupp illegali li ilu jaffaċċa avviżi ta’ infurzar mill-1997. Sadanittant, qed jiġi mmanifatturat is-siment f’żona agrikola. Ħafna trab u storbju. Fl-istess raħal, ikomplu jsiru illegalitajiet oħrajn għax l-Awtoritajiet jagħtu skużi burokratiċi biex ma jagħmlu xejn.

Il-perit li rrifjuta li jiċċertifika xogħol ħażin, ingħata trasferiment u kellu jitlaq mis-settur pubbliku għax ma setax jissaporti l-kundizzjonijiet tax-xogħol.

Iż-żagħżugħ li jgħix mal-ġenituri tiegħu għax ma jistax ilaħħaq mal-prezz tal-kera u ma għandux il-mezzi biex jixtri proprjetà, minkejja li għandu dħul medju u qiegħed jagħmel dottorat.

Il-mara anzjana bi tliet slip discs li għandha bżonn urġenti ta’ carer. U l-ħafna persuni akbar fl-età li jħossuhom waħedhom qalb il-pajsaġġ urban.

L-attivisti u l-akkademiċi li l-proposti tagħhom ġew injorati jew intużaw biss bħala opportunità għal ritratt.

Il-ħaddiem tal-Wasteserv li jissimpatizza mal-Partit Laburista u jinsab ixxukkjat fuq it-tmexxija ħażina u l-prattika fqira fil-Magħtab.

L-omm separata ta’ tlett itfal li għandha ‘l fuq minn ħamsin sena li jirnexxielha taqla’ 1,200 euro fix-xahar iżda li l-kont tal-kera tagħha huwa 850 euro fix-xahar.

Il-mara b’diżabilità li tingħata allowance ta’ 20 Euro 38 ċenteżmu biss fil-ġimgħa. 38 ċenteżmu aktar milli kienet tingħata sena ilu.

Il-ħaddiem fiċ-ċivil li ma jistax isemma’ leħnu għax jibża’ mir-riperkussjonijiet.

Din hi parti żgħira min-nies li ltqajt magħhom dan l-aħħar. Permezz tal-politika, is-soċjoloġija u l-attiviżmu stajt niltaqa’ ma’ bosta nies fl-aħħar ħamsa u għoxrin sena. Kultant tkun tista’ tagħmel xi ħaġa dwar il-problema tagħhom u tgħinhom, filwaqt li drabi oħra tħossok bla setgħa u tkun tista’ biss tempatizza.

Dawn in-nies jistħoqqilhom id-dinjità. Jistħoqqilhom li jinstemgħu. Il-mara u r-raġel minsijin jistħoqqilhom empatija u azzjoni, u mhux priedki minn fuq pedestall.

Il-politika fi ħdan il-komunità tfisser li l-politiċi jiltaqgħu b’mod attiv man-nies biex attivament isiru jifhmu l-firxa wiesgħa ta’ realtajiet li għandna fostna llum il-ġurnata. Għax mingħajr għarfien veru tas-soċjetà tagħna, huwa diffiċli li titfassal politika b’dimensjoni soċjali.

Dan l-artiklu deher fil-Mument, 17 ta' Marzu 2019 

Sunday, March 10, 2019

Għaliex Għawdex ma ngħaqadx ma’ gżejjer oħrajn tal-UE fit-tranżizzjoni għall-enerġija nadifa? Michael Briguglio


Ftit jiem ilu, 26 gżira Ewropea nedew tranżizzjoni għall-enerġija nadifa bl-appoġġ tas-Segretarjat tal-Kummissjoni Ewropea għall-Enerġija Nadifa għall-Gżejjer tal-Unjoni Ewropea.

Il-gżejjer huma Hvar, il-Kroazja; New Caledonia, Franza; Pantellerija, l-Italja; A Illa de Arousa, Spanja; Brač, il-Kroazja; Kreta, il-Greċja; l-Azores, il-Portugall; Gotland, l-Iżvezja; Korčula, il-Kroazja; Samos, il-Greċja; Ibiza, Spanja; Öland, l-Iżvezja; Kökar, il-Finlandja; Cape Clear, l-Irlanda; Mallorca, Spanja; Orkney, ir-Renju Unit; Marie-Galante, Franza; Favignana, l-Italja; Menorca, Spanja u grupp ta’ gżejjer Skoċċiżi mhux konnessi mal-grid tal-enerġija, ir-Renju Unit.

Il-qarrejja Għawdxin u Maltin minnufih ser jintebħu li ż-żewġ gżejjer huma nieqsa mil-lista. Filwaqt li seta’ kien diffiċli li Malta tippreżenta strateġija għal tranżizzjoni fl-enerġija għall-gżira kollha, kif kienet l-enfasi tal-ewwel fażi, dan faċilment seta’ kien possibbli għal Għawdex. Inċidentalment, il-gvern Malti kien wieħed minn dawk li oriġinarjament iffirmaw id-dikjarazzjoni dwar il-Gżejjer ta’ Enerġija Nadifa fl-2017. Iżda, mbagħad, l-istess gvern ma applikax għal fondi għall-enerġija nadifa għal Għawdex.

Dan huwa ferm diżappuntanti. Għawdex qed jiġi mċaħħad minn triq sostenibbli li twassal għal aktar awtosuffiċjenza fl-enerġija, enerġija aktar nadifa u l-ħolqien ta’ postijiet tax-xogħol ekoloġiċi. Kif nistgħu nieħdu lill-gvern Malti bis-serjetà dwar il-miri tiegħu b’rabta mat-tibdil fil-klima meta jeskludi lill-gżira tiegħu stess, Għawdex, mil-fondi tal-UE għat-triq lejn enerġija nadifa?

Nittama li d-deċiżjoni tal-gvern ma kinitx imsejsa fuq il-fatt li rabat lil Malta biex tiddependi minn gass bi prezz għoli mill-Ażerbajġan, li qed jiswa lil min iħallas it-taxxa miljuni ta’ euro żejda kull sena u li qiegħed iwassal għal kontijiet ogħla tad-dawl u tal-ilma.

Sadanittant, personalment staqsejt lis-segretarjat tal-inizjattiva Enerġija Nadifa għall-Gżejjer tal-UE jekk għadx għandna ċans napplikaw għal proġetti ta’ finanzjament. Ġejt mgħarraf li aktar tard din is-sena tabilħaqq ser ikun hemm sejħa oħra għal applikazzjonijiet għal appoġġ għal proġetti speċifiċi ta’ enerġija rinnovabbli. Proġetti li jinvolvu varjetà ta’ partijiet interessati differenti (mis-soċjetà ċivili,  kunsilli lokali, negozji lokali sa istituti edukattivi lokali) ser ikunu jistgħu jirċievu pariri teknoloġiċi u/jew finanzjarji mmirati apposta għalihom. Proġetti kemm minn Malta kif ukoll minn Għawdex jistgħu jikkwalifikaw għal din l-inizjattiva. Nistenna bil-ħerqa li l-gvern Malti jiżgura li l-partijiet interessati kollha jkunu infurmati sewwa dwar l-opportunitajiet u li jitressqu għadd ta’ applikazzjonijiet biex titgawda din l-opportunità strateġika għat-tranżizzjoni għall-enerġija nadifa fil-gżejjer tagħna.

Hija l-pożizzjoni tiegħi bħala kandidat għall-Parlament Ewropew li l-investiment fir-riċerka dwar l-enerġija għandu jkun imqassam b’mod aktar bilanċjat madwar l-UE; li l-investiment fl-enerġija għandu jagħti prijorità lil forom ta’ enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza fl-enerġija u l-konservazzjoni tal-enerġija; li l-għajnuna lill-industrija għandha tqis ir-realtajiet fil-gżejjer żgħar; u li l-mikroinvestiment fl-enerġija rinnovabbli għandu jkollu aktar opportunitajiet għal fondi tal-UE.

Nemmen f’Unjoni Ewropea fejn il-gżejjer żgħar ikollhom leħen qawwi. Ejjew niżguraw li kemm Għawdex kif ukoll Malta jgawdu l-benefiċċji ta’ strateġija bħal din.
Dan l-artiklu deher fil-Mument

Thursday, March 07, 2019

Video: Il-kont tad-dawl tiegħek tax-Xitwa raħas? Are your winter energy bills cheaper? Michael Briguglio

Watch the video here:

In this vlog for The Malta Independent I explain how the recent cold weather meant that people were more likely to resort to options such as heating to keep warm. I compare Government's failure to keep up to its electoral promises regarding cheaper utility bills with its discounts worth millions given to big businesses for the sale of public land.
Authorities are dodging legitimate questions by the opposition and the general public and that a court case on higher utility bills is currently in place.
The Nationalist Party is promising justice and refunds for bills which are higher than promised. 

Sunday, March 03, 2019

Is-sejħa tagħna – Michael Briguglio


Il-gvern qiegħed ifaħħar lilu nnifsu għal riżultat relattivament tajjeb fl-Ewrobarometru f’dak li għandu x’jaqsam mal-perċezzjonijiet tan-nies dwar il-kwalità ta’ ħajja tagħhom. Tassew, il-livell ta’ sodisfazzjoni bil-ħajja f’Malta huwa għoli. Mhuwiex ċar jekk dan huwiex minħabba jew minkejja l-gvern.

Imma ejjew ngħidu li l-gvern ta’ Joseph Muscat huwa kawża ewlenija tar-riżultati ta’ Malta fl-Ewrobarometru. F’dan il-każ infakkar lill-Prim Ministru tagħna li, kif qal hu stess dan l-aħħar, ma jistax ikollok il-laħam mingħajr l-għadma. Għalhekk, ejjew nagħtu ħarsa lejn xi wħud mill-punti ewlenin ta’ tħassib tal-Maltin li wieġbu dan l-istħarriġ.

Il-punti l-aktar importanti , skont l-Ewrobarometru , huma l-migrazzjoni, segwita mill-akkomodazzjoni, l-ambjent, kwistjonijiet ta’ klima u enerġija, il-kriminalità, iż-żieda fil-prezzijiet u l-inflazzjoni.

Jista’ jkun li l-gvern għandu jirrifletti dwar jekk il-mudell ekonomiku tiegħu, primarjament imsejjes fuq l-importazzjoni ta’ eluf ta’ ħaddiema, huwiex l-aħjar triq biex nimxu ‘l quddiem. Mhux biss għax dan jinkoraġġixxi t-tnaqqis fil-pagi, iżda wkoll minħabba impatti oħrajn.

Dawn jinkludu impatti fuq il-prezz tal-akkomodazzjoni li sploda ‘l fuq. L-iżgumbramenti qegħdin jiżdiedu, il-listi ta’ stennija għall-akkomodazzjoni soċjali qegħdin jitwalu, filwaqt li Malta tibqa’ tinbena, xi kultant minn ħaddiema li paradossalment jgħixu f’containers.

Illum, aktar ħaddiema żgħażagħ qegħdin jintebħu li l-ħolm tagħhom li jixtru jew jikru l-proprjetà tagħhom irid jitwarrab, għax sempliċiment ma jistgħux ilaħħqu mal-prezzijiet il-ġodda. X’differenza minn ftit snin ilu!

Dan il-mudell ekonomiku qed ikollu impatti fuq il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani, li dan l-aħħar il-Prim Ministru qalilhom li l-pensjonijiet tagħhom jiddependu mill-ħaddiema importati, u mhux mill-kontribuzzjonijiet li ħallsu tul is-snin. Tabilħaqq, ħafna pensjonanti qed isibuha wisq diffiċli li jkampaw mal-prezzijiet tal-mediċini, il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, l-ikel, u s-servizzi u l-prodotti li jirfdu l-kwalità tal-ħajja tagħhom.

Nistgħu ngħidu li l-inflazzjoni vera f’Malta nistgħu nanalizzawha f’termini tad-domanda dejjem tikber għall-provvista tal-prodotti u s-servizzi ta’ Malta, li qed twassal biex il-prezzijiet jogħlew.

Qiegħed ikollu wkoll impatti fuq l-ambjent. Il-kwalità tal-ajru tagħna hija waħda mill-agħar fl-Ewropa, primarjament minħabba ekonomija dipendenti fuq il-karozzi, u forom oħra ta’ tniġġis qegħdin jinfirxu mal-gżejjer. It-tentakli tal-firxa urbana qegħdin iċaħħdu lil uliedna mill-ħdura hekk kif l-ibliet u l-irħula tagħna jsiru dejjem aktar iffullati. Inċidentalment, xi tfal issa jridu jidraw f’containers minflok klassijiet. Surplus ta’ containers fl-aqwa żmien.

Dawn il-problemi jmorru lil hinn mill-politika partiġġjana. It-tniġġis huwa demokratiku – jolqot lil kulħadd. Kulħadd jirċievi l-kontijiet tad-dawl u l-ilma, u l-bejjiegħa tal-proprjetà jagħtu l-istess prezzijiet lil kulħadd. Għalhekk, huwa kruċjali li nħabbtu wiċċna mal-isfidi tal-lum lil hinn minn politika tal-pika.

Fil-vjaġġ tiegħi fl-attiviżmu u l-politika, li sa issa ilu 25 sena, iltqajt ma’ ħafna nies, ħomor, blu, ħodor, oranġjo u ta’ ebda kulur, li għandhom rieda tajba u jixtiequ Malta aħjar. Din ir-rieda tajba wasslet għal kampanji li rnexxew, mis-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea għall-estensjoni tad-drittijiet ċivili, kif ukoll xi ġlidiet ambjentali li ntrebħu kontra mewġa ta’ żvilupp eċċessiv.

U llum, is-sejħa tal-politika ta’ rieda tajba għadha sejħa biex nibqgħu nitkellmu għan-nies, għall-ambjent u għal kawżi ġusti. Għandna ngħidu l-affarijiet kif inhuma mingħajr biżà.

Għandna nistinkaw biex nagħmlu l-Unjoni Ewropea aktar rilevanti għall-ħajja ta’ kuljum tagħna. Għandna naċċertaw li l-ilħna f’Malta jinstemgħu fl-UE u li l-aspetti pożittivi tas-sħubija tal-UE jgawdihom kulħadd.

Għandna nitkellmu għall-persuni minsijin, il-maġġoranza siekta li taqsam il-firdiet partiġġjani. Għandna nrawmu politika li tiġi mill-komunitajiet u li tkun imsejsa fuq ir-riċerka, politika li tisma’ t-tħassib tan-nies u tieħu azzjoni fuqu.
Dan l-artiklu deher fil-Mument, 3 ta' Marzu 2019

Friday, March 01, 2019

Why hasn’t Gozo joined other EU islands for clean energy transition? Michael Briguglio
A few days ago, 26 European islands launched a clean energy transition with the support of the European Commission’s Clean Energy for EU Islands Secretariat.

The islands are Hvar, Croatia; New Caledonia, France; Pantelleria, Italy; A Illa de Arousa, Spain; Brač, Croatia; Crete, Greece; Azores, Portugal; Gotland, Sweden; Korčula, Croatia; Samos, Greece; Ibiza, Spain; Öland, Sweden; Kökar, Finland; Cape Clear, Ireland; Mallorca, Spain; Orkney, UK; Marie-Galante, France; Favignana, Italy; Menorca, Spain and Group of Off-Grid Scottish Islands, UK.

Gozitan and Maltese readers will immediately notice that both islands are not on this list. While it could have been difficult for Malta to present a strategy for energy transition for the whole island, as was the focus of this first phase, this could well have been possible for Gozo. Incidentally, the Maltese government was one of the original signatories of the Clean Energy Islands declaration in 2017. But then, the same Government did not apply for clean energy funds for Gozo.

This is very disappointing. Gozo is being denied from a sustainable path that leads to more energy self-reliance, cleaner energy and the creation of green jobs. How can the Maltese government be taken seriously on its climate change goals when it excludes its own Gozo from EU funding to embark on a clean energy path?

I hope that Government’s decision was not based on the fact that it has bound Malta to be dependent on expensive gas from Azerbaijan, which is costing the taxpayer millions of euros extra every year and which is resulting in high utility bills.

In the meantime, I have personally checked with the secretariat of the Clean Energy for EU Islands initiative on whether we are still in time to apply for funding projects. I was informed that later this year there is indeed going to be another call for applications for support on specific renewable energy projects. Projects that involve a variety of different stakeholders (from civil society, local municipalities, local businesses or local educational institutes) will be able to receive targeted technological and/or financial advice. Projects from both Malta and Gozo could qualify under this initiative. I look forward to the Maltese government ensuring that all stakeholders are well informed of the opportunities and that multiple applications are presented to reap this strategic opportunity for transition to clean energy on our islands.

I believe that investment in research on energy should be more even across the EU; that investment in energy should prioritize renewables, energy efficiency and energy conservation; that assistance to industry should take into account the realities in small islands; and that micro-investment in renewable energy should have more opportunities for EU funds.

I believe in a European Union where small islands have an important say. Let us make sure that both Gozo and Malta reap the benefits of such a strategy.

L-Istat tal-Ambjent – Xi proposti: Michael Briguglio


Riċentament ġie ppublikat ir-Rapport dwar l-Istat tal-Ambjent, li jirrapporta dwar il-qagħda tal-ambjent f’Malta u jkopri informazzjoni xjentifika mill-2009 sal-2015.
Ir-rapport li hu taħt l-awspiċi ta’ l-Awtorita’ dwar l-Ambjent u r-Riżorsi jikkonferma dak li l-Partit Nazzjonalista, l-esperti fil-politika u s-soċjetà ċivili ilhom jgħidu dwar diversi kwistjonijiet. Juri li filwaqt li sar xi progress fil-bijodiversità bejn l-2009 u l-2015, l-oqsma l-oħrajn tal-ambjent jinsabu f’qagħda mwiegħra.
Fost is-sejbiet ta’ dan ir-rapport hemm li d-densità tal-popolazzjoni ta’ Malta hija ferm ogħla mill-medja tal-UE. Filwaqt li Malta għandha densità ta’ 1,450.2 persuna/km2 il-medja tal-UE hija 118-il persuna/km2. Nafu ukoll li fl-2015, il-produzzjoni tal-iskart f’Malta kienet fl-ogħla livelli li qatt kienet. Dan hu nkwetanti meta nafu li Malta tirriċikla biss 7% tal-iskart kollu tagħha.
Fl-2015 Malta kellha wkoll l-ogħla livell li qatt kellha ta’ elettriku kkunsmat. Fl-istess sena, 35.6% tal-permessi tal-iżvilupp ingħataw fuq art verġni. Ir-rapport jisħaq li l-impatt kumulattiv tal-iżvilupp fuq l-art verġni limitata hu raġuni għal tħassib.
L-istokk ta’ vetturi bil-mutur bil-liċenzja laħaq kważi 350,000 fl-2015, b’1.24 abitant għal kull vettura. Ir-rapport jgħid li għad hemm ħtieġa urġenti li l-alternattivi ta’ trasport pubbliku għall-użu tal-karozza privata jsiru attraenti u li n-nies ikunu jistgħu joqogħdu fuqhom.
Ta’ min iżomm f’moħħu li fl-aħħar tliet snin il-Gvern kien iktar aggressiv f’numru ta’ policies li għandhom effett fuq l-ambjent. Filwaqt li rridu nistennew għal Rapport li jkopri dawn l-isnin biex inkunu nkejllu dan l-impatt b’mod xjentifiku, bosta effetti huma viżibli fil-ħajja ta’ kuljum f’Malta u Għawdex.
Il-mudell ekonomiku tal-gvern hu msejjes fuq tkabbir rapidu fil-popolazzjoni permezz tal-importazzjoni ta’ ħaddiema, dipendenza eċċessiva fuq il-kostruzzjoni u nuqqas ta’ antiċipazzjoni tal-impatti ekonomiċi, soċjali u ambjentali lil hinn miċ-ċiklu politiku attwali.
Filwaqt li l-Partit Nazzjonalista jilqa’ l-kontribut tal-ħaddiema u l-familji tagħhom għall-ekonomija u s-soċjetà Maltija, aħna nemmnu li għandu jerġa’ jintiżen il-mudell ekonomiku tal-gvern li hu msejjes fuq riżultati rapidi, biex dan jinbidel għal mudell imsejjes fuq is-sostenibbiltà. Il-ħtiġijiet soċjali, ambjentali u ekonomiċi għandhom jiġu rrikonċiljati permezz ta’ metodu ta’ politika msejjes fuq l-evidenza li jqis l-opportunitajiet, l-impatti u r-riskji fuq medda qasira, medja u twila ta’ żmien.
Għalhekk, il-Partit Nazzjonalista vara numru ta’ proposti li jkopru investiment u infurzar aħjar min-naħa tal-gvern; aktar involvment tal-komunità fil-ħarsien ambjentali; settur pubbliku ekoloġiku u Unjoni Ewropea li tagħti widen għall-ħtiġijiet tal-gżejjer żgħar.
Fosti affarijet oħra, qed nipproponu li ninċentivaw in-negozji ġodda fl-ekonomija ċirkolari u li nwaqqfu fond għall-innovazzjoni ekoloġika biex inkunu innovattivi u nadattaw it-teknoloġiji ekoloġiċi għall-kuntest Malti b’mod speċifiku.
Qed nippropnu li jkun hemm għassa ambjentali, fejn isir infurzar effettiv f’ċerti oqsma bħall-kostruzzjoni, l-istorbju, it-tniġġis tal-arja u t-tniġġis tal-baħar. Fdan ir-rigward, green community officers għandhom ikollhom awtorità ambjentali.
Qed nipproponu wkoll li jkun hemm inċentivi għar-residenti biex jipparteċipaw f’attivitajiet ekoloġiċi, pereżempju b’fondi lokali għal skemi tat-tħawwil tas-siġar u attivitajiet fil-komunità. Irridu nżidu d-disponibbiltà ta’ opportunitajiet akkademiċi fil-livell terzjarju għal riċerka, edukazzjoni u pubblikazzjonijiet. Għandna nnnaqqsu l-burokrazija u r-rekwiżiti minn fuq għal isfel għall-NGOs ambjentali u għal esponenti oħra tas-soċjetà ċivili (eż. artisti, akkademiċi) għal opportunitajiet ta’ finanzjament ekoloġiku. Għandna ngħinu lill-NGOs ambjentali u lill-kunsilli lokali permezz ta’ fondi għal appelli kontra proġetti kbar.
L-istess bħal ma qed tipproponi l-Kummissjoni Ambjentali tal-Knisja, nemmnu li l-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali għandu jsir il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Sostenibbli. Naqblu ukoll li l-iżvilupp sostenibbli jiġi integrat fis-settur pubbliku kollu, taħt ir-responsabbiltà tal-Prim Ministru.
Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi ukoll implimentazzjoni ċara sabiex l-entitajiet u l-binjiet kollha tal-gvern ikunu jiffunzjonaw mingħajr karbonju. Għandu jiġi żgurat li l-iskema tal-Mexxejja Ambjentali (Green Leaders) tiġi implimentata: kull entità governattiva jkollha uffiċjal responsabbli għall-inizjattivi ekoloġiċi. Qed nipproponu ukoll li tissaħħaħ il-klawżola dwar green procurement fil-kuntratti pubbliċi.
F’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-isħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, nemmu li għandu jkunn hemm monitoraġġ u rappurtar aħjar tal-istandards ambjentali biex niżguraw applikazzjoni aħjar tad-Direttivi tal-UE. Nemmnu ukoll li l-gżejjer żgħar jeħtieġu klawżoli speċjali biex jipproteġu l-ambjent u biex itejbu s-sostenibbiltà. Pereżempju l-obbligu li jsiru Valutazzjonijiet tal-Impatt Ambjentali jeħtieġ ikun japplika wkoll għal żvilupp fuq skala żgħira b’impatti kumulattivi fuq il-lokalitajiet.
Il-Partit Nazzjonalista ser iħabbar proposti ta’ politika speċifiċi f’oqsma ambjentali oħra fil-futur qrib. L-approċċ tagħna jista’ jitwettaq ladarba niġu eletti fil-gvern u permezz tal-Membri tal-Parlament Ewropew u l-Kunsillieri Lokali tagħna.
Dan l-artiklu deher f'Newsbook