Sociologist from Malta

Wednesday, September 12, 2018

Id-diskors ta' Juncker u l-Unjoni Ewropea - Michael Briguglio


Dalgħodu il-president tal-Kummissjoni Ewropea Jean Claude Juncker għamel id-diskors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni fil-Parlament Ewropew. Dan fi żmien meta l-Unjoni Ewropea qed tħabbat wiċċha ma' sfidi importanti f'għadd ta' oqsma differenti. Fl-istess waqt ma rridux ninsew li l-UE għamlet u għadha tagħmel ħafna kisbiet, li aħna kultant ma napprezzawx.

F'dawn l-aħħar għaxar snin, il-kriżi finanzjarja dinjija wasslet biex il-kundizzjonijiet ta' għajxien ta' ħafna nies imorru għall-agħar madwar l-Unjoni. Iżda l-eqqel tal-kriżi jidher li għadda u xejriet reċenti wrew titjib ekonomiku f'diversi pajjiżi, pereżempju rati aktar baxxi ta' qgħad. Madankollu, anke meta l-istatistika turi xejriet pożittivi, it-tbatija ta' kuljum li jgħaddu minnha bosta individwi ma għandhiex tiġi injorata. Analiżi soċjali xierqa għandha tikkonċentra kemm fuq fatturi kwantitattivi kif ukoll fuq fatturi kwalitattivi.

L-UE ħadmet, u għandha taħdem aktar, biex trawwem politika soċjali li tintegra l-ġid ekonomiku mal-ġid soċjali. Għandu jkompli jiġi żviluppat investiment soċjali permezz ta' tagħlim tul il-ħajja, l-għoti ta' setgħa liċ-ċittadini, u l-kapital uman sabiex l-individwi jkunu mgħammra biex jiffaċċjaw ir-riskji u l-opportunitajiet fil-ħajja ta' kuljum tagħhom.

Il-mudell ekonomiku Ewropew għandu jipprova wkoll isib bilanċ bejn ir-rwol tal-Unjoni bħala ċentru ta' kummerċ dinji u l-istandards soċjali, ekonomiċi u ambjentali għoljin tagħha. Jista' jinħoloq aktar xogħol fl-UE jekk tingħata aktar importanza lill-investiment f'setturi bħall-enerġija: dan ikun siewi wkoll minn perspettiva ġeopolitika.

B'rabta ma' din il-perspettiva, qed isir dejjem aktar ċar li l-UE teħtieġ politika barranija koerenti u strateġija komuni għas-sigurtà jekk trid li jkollha leħen b'saħħtu fuq il-livell dinji. Id-dipendenza tal-UE fuq l-Istati Uniti fil-qasam tas-sigurtà bħalissa hi inċerta, u Ewropa maqsuma tista' tkun ta' ħsara għall-Ewropa u ta' vantaġġ għal setgħat dinjin oħrajn.

Fl-istess waqt, madankollu, nemmen li l-Unjoni Ewropea għandha tagħti aktar spazju lir-realtajiet nazzjonali, reġjonali u lokali fi ħdan qafas ġenerali tal-UE. Eżempju tajjeb ta' dan huwa l-politika tal-UE dwar it-tibdil fil-klima, li għandha mira waħdanija tal-UE iżda miri nazzjonali differenti fid-dawl tas-sitwazzjonijiet differenti f'kull stat membru. B'dan il-mod, l-istati membri tal-UE qed jaqsmu s-sovranità tagħhom billi jkollhom leħen aktar b'saħħtu fid-dinja iżda li xorta waħda jirrispetta r-realtajiet nazzjonali.

Problema politika kbira madwar l-UE hija li qed jikbru u jinfirxu partiti u sentimenti populisti u Ewro-xettiċi li qed jipproponu soluzzjonijiet ta' malajr għat-tħassib tan-nies dwar kwistjonijiet bħall-migrazzjoni. Meta ma jkunx jista' jinstab kunsens mal-Unjoni kollha, l-UE għandha tippromwovi koalizzjonijiet ta' pajjiżi u organizzazzjonijiet ta' rieda tajba li jkunu lesti jgħinu lil xulxin. Kif inhuma l-affarijiet, jista' jkun li dan hu l-aktar mezz vijabbli: inkella, qed nissograw li nispiċċaw f'paraliżi istituzzjonali. Nemmen ukoll li għandu jsir aktar investiment fi programmi ta' integrazzjoni soċjali u ta' solidarjetà madwar l-Unjoni.

L-isfida attwali tal-migrazzjoni tfakkarna wkoll li l-Ewropa li għandha wirt b'saħħtu ta' libertà, drittijiet tal-bniedem u s-saltna tad-dritt hija l-istess Ewropa li għaddiet mit-totalitarjaniżmu u li f'bosta żminijiet ipprattikat il-kolonjaliżmu. Barra minn hekk, il-kelma 'migrazzjoni' nnifisha jeħtieġ li nqisuha mill-perspettiva tal-baħar ta' identitajiet, lealtajiet u twemmin f'Unjoni ta' diversità. 

Sfida oħra li l-UE qed tħabbat wiċċha magħha hi s-saltna tad-dritt. Għal darb'oħra hemm kunflitti ċari bejn dawk favur standards Ewropej u l-Ewroxettiċi u jidher li ma teżistix soluzzjoni sempliċi. Dan ifakkarna fir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea li tara li l-istati membri jżommu ma' standards bażiċi u fl-għażliet li l-elettorat Ewropew ser ikollu jagħmel fl-elezzjonijiet nazzjonali u dawk Ewropej. L-Ewroxettiċi sikwit qed jippreżentaw argumenti b'aktar passjoni u kemm il-darba jirbħu l-ġlieda tal-komunikazzjoni.

B'rabta ma' dan, istituzzjonijiet, partiti politiċi u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili favur l-UE għandhom irawmu sens li aħna lkoll għandna sehem fl-Ewropa. Dan ifisser ukoll li r-rappreżentanti tan-nies fil-Parlament Ewropew għandhom ikunu eqreb tan-nies billi jisimgħu t-tħassib u r-realtajiet ta' kuljum tagħhom fil-kostitwenzi rispettivi tagħhom u jikkonċentraw inqas fuq ir-retorika, li n-nies ma għandhom l-ebda rabta magħha.

Jekk irridu nħarsu u ntejbu l-kisbiet tal-Unjoni Ewropea, bħall-paċi, is-solidarjetà u s-sostenibbiltà, irridu naraw li l-individwi, il-gruppi u s-soċjetajiet Ewropej iħossuhom li huma parti mill-istituzzjonijiet tal-UE u li tassew qed jieħdu sehem fihom.

No comments: