Sunday, October 26, 2014

Sfidi Socjali u Politici f’Malta

Diskors li ghamilt fil-Konvenzjoni tal-Partit Nazzjonalista, fuq stedina tal-Partit, fil-25 ta' Ottubru 2014

Introduzzjoni

Hemm hafna xi tghid dwar sfidi socjali u politici Maltin fis-snin li gejjin. F’dan il-hin qasir ser nitkellem dwar uhud mill-isfidi li nara, u ser naqsamhom f’tliet kategoriji: Il-Gustizzja Socjali; Is-Sostenibilita’ u d-Demokrazija.

Il-Gustizzja Socjali

Id-drittijiet u liberatijiet civili saru parti mid-diskors dominanti fil-politika Maltija, u ziedu l-awtonomija f’diversi oqsma tal-hajja.

Izda m’ghandniex nilludu ruhna li issa kulhadd sar ugwali. Hemm diversi forom ta’ inugwaljanza, per ezempju fuq bazi ta’ klassi socjali, faqar u eskluzjoni socjali.

Fil-prezent, il-politika socjali Maltija qed taddotta ‘active measures’, jigifieri mizuri li permezz taghhom l-individwu ikun armat ahjar biex jaffacja d-dinja tax-xoghol u fejn jigi nkuraggit jinvesti biex itejjeb is-sitwazzjoni socjali tieghu.

Fl-istess hin qed isir diskors negattiv dwar ‘dipendenza socjali’, fejn donnhom in-nies foqra ghandhom x’jahtu tas-sitwazzjoni taghhom.

F’dan il-kuntest irridu nzommu f’mohhna li l-welfare universali – bhas-servizzi ta’ sahha u edukazzjoni, u bhall-espansjoni ricenti tac-childcare - hafna drabi jipprotegi lill-bosta familji mill-faqar u eskluzzjoni socjali. Jekk dan jidghajjef, jistghu jikbru l-inugwaljanzi socjali.

F’dawn l-ahhar snin il-mudell socjali Malti – li hu nfluenzat minn tahlita ta’ mudelli socjali differenti fl-Ewropa - serva tajjeb bhala tarka ghal bosta nies, f’kuntest fejn il-krizi ekonomika kellha impatti devastanti fuq socjetajiet ohra fin-Nofs in-nhar ta’ l-Ewropa.

Hawnhekk irrid nirrimarka li sistemi ta’ penzjoni volontarji u ddominati mis-settur privat ma jawgurarx tajjeb, ghax jistghu izidu l-inugwaljanzi fit-tielet eta’ permezz ta’ skemi rigressivi, fejn min ihallas l-iktar, ikollu penzjoni iktar gholja, u min ma jiflahx ihallas, jibqa’ lura.

Sostenibilita’

Politika socjali universalista’ tistrieh fuq finanzi sostenibbli u tista’ twassal ghal ekonomija iktar stabbli. Politika fiskali rigressiva u instostenibbli tista’ tipperikola dan kollu.

Bl-istess mod, ekonomija b’sahhitha tistrieh fuq sostenibilita’ ekologika.

Fl-assenza ta’ kwalita’ ambjentali, ta’ arja nadifa, spazji liberi u kampanja f’sahhitha, tonqos il-kwalita’ tal-hajja.
Qeghdin f’sitwazzjoni ta’ sfidi ekologici globali bhat-tibdil fil-klima li jistghu isiru katastrofici jekk ma jkunx hemm politika li timmangija riskji b’mod sostenibbli.

Izda anke fuq livell lokali, kwistjonijiet bhad-dhahen mill-karozzi, fejn donnu addottajna regoli Ewropej izda mhux nimplimentawhom, qed iwasslu ghal zieda fil-mard respiratorju. Iz-zieda fit-traffiku u l-problemi assocjati mat-trasport pubbliku mhux jghinu s-sitwazzjoni.

Sfidi ohrajn bhall-energija sostenibbli, id-difiza ta’ siti pubblici mill-kommodifikazzjoni, il-kostruzzjoni, l-immanigjar ta’ l-iskart u l-ilma ser ikunu fuq quddiem fil-politika ambjentali Maltija fis-snin li gejjin, u dawn ser ikollhom impatt qawwi ekonomiku u socjali.

Dan kollu jista u ghandu jservi ta’ opportunita’ li nharsu lejn ekonomija hadra. Din izzid is-sostenibilita’ u tipprovdi x-xoghol f’setturi u livelli varji.

Sfida ewlenija relatata mas-sostenibilita’ hi jekk ahniex Konsumaturi – li rridu gratifikazzjoni istantanja f’socjeta’ ta’ ixtri u armi; jew Cittadini li nzwegu d-drittijiet mar-responsabilitajiet, anke lejn generazzjonijiet futuri. Nemmen li din hi l-ikbar dilemma fil-politika socjali llum.

Demokrazija

Id-diskors teknokratiku qed jipprova jikkonvincina li il-kwistjonijiet Ii jezistu llum huma biss ta’ natura manigerjali jew teknika, u li l-ideologija mietet. Altru milli mietet l-ideologija, qed naraw li l-ideologija neo-liberali ghandha rwol ewlieni fiz-zieda fl-inugwaljanzi socjali u fil-krizi ambjentali. Bl-istess mod, jista’ jkun hemm vizjonijiet ohra, li jaspiraw ghal bidliet sostanzjali lejn socjeta’ iktar gusta u sostenibbli.

Politika demokratika taghraf il-possibilta’ ta’ direzzjonijiet politici differenti fil-governanza ta’ socjeta’. Taghraf ukoll li d-diversita’ u l-antagonizmi jistghu isahhu d-demokrazija.

Fil-politika hemm pluralita’ ta’ siti socjali fejn isehhu l-antagonizmi, u dawn m’humiex necessarjament monopolizzati mill-partiti. Jezistu ukoll ghaqdiet non-governattivi, li ghandhom rwol importanti li jqajmu kuxjenza u li jahdmu ghal bidliet socjali.

Il-partiti u l-NGOs jistghu jahdmu fi spirtu ta’ djalogu, fejn l-awtonomija ta’ kull naha tigi rispettata, izda fejn jigu ffurmati alleanzi u koalizzjonijiet skond il-htiega.

Avversarji politici ghandhom jigu rispettati ghall-vizjonijiet differenti taghhom. Politika minghajr avversarji hi politika li tmur kontra s-sens demokratiku, ghax tassumi li kulhadd gie assorbit f’kunsens falz, kunsens monolitiku, kunsens li m’hu xejn ghajr monologu ta’ min ghandu s-sahha.

Ghalhekk, it-tishih demokratiku jezigi li l-diversita’, il-pluralizmu, is-socjeta’ civili u l-forom politici differenti jigu ccelebrati.

Konkluzjoni: L-Awtonomija

Naghlaq billi nosserva li qed nghixu f’socjeta’ li fejn l-individwalizazzjoni hija prezenti f’kull qasam tal-hajja.

L-individwi huma dejjem iktar mehtiega jibnu l-hajja rispettiva taghhom, mill-opportunitajiet li jezistu, nghidu ahna fl-edukazzjoni, sal-kundizzjonijiet ta’ prekarjeta’ li qed jnifirxu f’bosta oqsma tal-hajja, mix-xoghol sar-relazzjonijiet.

F’kundizzjoni ta’ individwalizzazzjoni, m’ghandniex ghazla hlief li naghmlu l-ghazliet, kemm il-darba difficli.

L-ghazliet li naghmlu huma influenzati kemm mill-mod kif nirriflettu dwarhom u kif ukoll fil-kundizzjonijiet li nghixu fihom.
Ghalhekk, sfida ewlenija ghall-politika socjali hi kif l-individwalizazzjoni taghti inqas lok ghall-prekarjeta’ u iktar lok ghall- awtonomija.

B’hekk wiehed ikollu kemm jista’ jkun kontroll fuq l-attivitajiet li jixtieq jaghmel fil-kostruzzjoni ta’ l-identita’ tieghi, fl-isferi varji tal-hajja, mill-familja sax-xoghol, mill-hin liberu sal-edukazzjoni.

L-awtonomija ghandha tkun relatata mal-gustizzja socjali u mas-sostenibilita’ f’kuntest demokratiku. Hawnhekk, ikollna verament politika tac-cittadini, u mhux politika tal-konsumaturi.

Tuesday, October 21, 2014

Energy Roadshow

Yesterday’s Parliamentary Debate on Malta’s energy plans did not result in any significant development on the matter.

On the one hand there were hard-hitting questions from Nationalist members of Parliament and also from Labour’s Marlene Pullicino. The main focus was on Labour’s broken electoral promise to have the new gas plant ready by March 2015.

There were also various questions regarding the financial and contractual aspects of Government’s plans as well as on various factors such as renewable energy, total energy supply and so forth.

On the other hand, Labour maintained its stand on reduced tariffs for households and business and on the general drift of Government’s plans.

It is obvious that Prime Minister Joseph Muscat will not resign on the matter, but it is also obvious that the credibility of the Labour

Government received a blow, particularly when this was a flagship theme in Labour’s electoral campaign in 2013.

The lack of transparency on various aspects of Government’s energy plans does not help things, particularly when energy policy is inherently related to management of risk. For example, it is not clear what will happen after 5 years pass from electricity prices. Civil society is in the dark on specific aspects of the renewable energy plans. The talk of Malta as an energy hub is not being substantiated, and the lack of impact assessments adds mystery to the plot.

For all its worth, the delay in the development of a gas power plant may be worth the wait. This would be the case when the Marsa power station is dismantled, when Malta frees itself from oil dependency and if gas and renewable energy provide Malta’s energy requirements through diversified options in terms of provision.

Chinese investment might bring Enemalta back to financial stability, though there is rarely such a thing as a free meal. Possibly such financial outlay might be linked to the talk of Malta as an energy-exporting hub. Alternatively, it might shift Malta’s energy dependency from one source to another.

As far as the electoral term goes, the Labour Government can thus recoup loss of credibility sustained during these past days, though this is also overdetermined by other issues.

In this regard, Labour is performing well in areas concerning civil liberties and policies such as childcare and educational services, and as far as European election results go, Labour solidified its historic 2013 general election victory.

On the other hand it remains to be seen if Labour will deliver on a myriad of promises concerning precarious employment, sustainable finance and public transport, among others.

Labour’s policies – often characterized by conflicting promises - and performance can lead to implosion or to a hegemonic formation. It’s a long road to the next general election.

This blog also appears in Malta Today (24/10/14) as 'Little Transparency About Our Energy Roadshow' - Link: http://www.maltatoday.com.mt/comment/blogs/1000000132/little_transparency_about_our_energy_roadshow#.VEoQbBaTDWd